توسعه خوشه هاي صنعتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 وب‌سايت سازمان صنايع کوچک

مرجع

 

امروزه توسعه از طريق ابداء خوشه اي نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي کشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر رويکرد هاي گذشته  تمرکز بيشتري  بر اقتصاد کلان داشته اند، اينک کسب و کار خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت واحدهاي کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه اي، تاکيد بر حمايتهاي غير مستقيم در مقابل پرداخت يارانه، ترکيب رقابت و همکاري بمنظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همکاري واحدهاي کوچک و بزرگ و تقويت مثلث همکاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاکيد و توجه بيشتري قرار مي گيرد.

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي ، مبتني بر قابليت هاي پوياي سيستم هاي اجتماعي شکل يافته بر پايه فرايندهاي طبيعي پيش مي رود، توجه به کسب و کار خرد در قالب شبکه ارتباطي قابل تعريف ذيل بحث توسعه خوشه اي از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود.

حدود دو دهه است که توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، بعنوان يک استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد.سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO,ILO و بانک جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي صنعتي در کشورهاي مختلف اجرا و حمايت کرده اند.

امروزه در اکثر کشورهاي جهان، صنايع کوچک و متوسط از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند. همچنين در کشورهاي در حال توسعه، صنايع کوچک و متوسط عامل راهبردي براي توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند.

اين در حالي است که در کشور ما با وجودي که بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع کوچک و متوسط قرار مي گيرند، بدليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها کردن  واحدهاي کوچک توليدي به حال خود، اين بنگاه ها نتوانسته اند سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده داشته باشند و از کمبود هاي شديدي در رنج هستند که در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

  • فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، ‌توليد و بازار
  • فقدان محيط هاي مناسب رشد کسب و کار از جنبه هاي مختلف حقوقي، قانوني و...
  • فقدان زير ساختهاي نرم افزاري و تشکيلاتي
  • توليد با فناوريهاي کهنه و عدم دسترسي به تکنولوژيهاي نوين
  • فقدان ارتباط منسجم با شبکه هاي بانکي و مالي کشور
  • عدم وجود شبکه هاي همکاري ميان بنگاهي
  • عدم شناخت از بازارهاي هدف 

خوشه هاي صنعتي يکي از الگوهاي موفق سازماندهي صنايع کوچک و متوسط هستند که کاستيهاي صنايع کوچک و متوسط را رفع و مزيتهاي مختلف صنايع کوچک، چون انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي بخشند.

خوشه صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يک رشته صنعتي است که با تکيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در کنار نهادهاي پشتيبان و از طريق روابط متراکم ميان بنگاهي شکل مي گيرد.

1 2 3 4