ضرورت آشنايي فارغ التحصيلان با فضاي کسب و کار عنوان

 مريم اسلامي

نويسنده

 موسسه کار آفريني زنان توانمند خراسان رضوي

مرجع

 
  • مقدمه :

با توجه به رويکرد و برنامه توسعه چهارم مبني بر افزايش جمعيت دانشجوئي کشور به سه ميليون و هفتصد هزار نفر تا پايان برنامه در حال حاضر در کشور ما ضرورت توجه به اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي بيش ازهرزمان ديگر محسوس است.

آينده پژوهان بزرگ دنيا ( دراکر ، تارو ، تافلر و .... ) عميقا بر اين باورند که رمز برتري در رقابتهاي قرن بيست و يکم و هزاره سوم نوآوري هاي ارزش آفريني است که خالق آنها نه فقط تعداد محدودي از نخبگان جوامع و سازمان ها بلکه توده هاي وسيع از آحاد جامعه و کار کنان سازمانها هستند .

تافلر نقش نظام هاي آموزشي را مهمترين عامل تحول و دگرگوني براي آماده سازي انسان ها جهت درک و پذيرش تغييرات و قبول مسئوليتهاي خطير معرفي مي کند .

  • روش مطالعه :

براي شناسائي مدلهاي ارتباط مابين مراکز دانشگاهي و محيطهاي کاري و اجتماعي تجارب کار آفريني کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با بررسي و استفاده از تئوريهاي که در جوامع مختلف با افزايش انگيزه خلاقيت در راه اندازي کسب و کارهاي جديد و ارائه خدمات نو طرح گرديده روشي جهت آشنائي موثر فارغ التحصيلان دانشگاهي با فضاي کسب و کار پيشنهاد گرديد.

  • چکيده:

آشنائي فارغ التحصيلان با روند تغييرات سريع فضاي اقتصاد و کسب و کار شرائط استفاده ايشان را از تجربيات و فرصتهائي که دانشگاه ارائه مي دهد فراهم نموده و اعتماد به نفس لازم براي ورود به بازار کار مناسب را فراهم مي نمايد .

امروزه در اکثر کشورهاي توسعه يافته سعي مي شود ارتباط ميان موسسات آموزش عالي و بنگاه هاي کسب و کار حفظ گردد بعنوان مثال در کشور انگلستان سازماني تحت عنوان شوراي تامين بودجه آموزش عالي وجود دارد که سعي مي کند موسسات آموزش عالي را قادر سازد تا ظرفيت تعاملات خود را با بازار کسب وکار به حد مطلوب برسانند .

و در حال حاضر اين کشور در فضاي آموزش عالي از مرحله پافشاري بيش از اندازه بر روي برخي مهارت ها عبور کرده و با تکيه بر سازو کارهاي خلاقانه درصدد است تا ذهن فارغ التحصيلان را به شيوه اي که منعکس کننده نيازهاي محيطهاي کاري و اجتماعي است همواره تشنه يادگيري نگاه دارد .

بدين ترتيب دستيابي به اهداف توسعه نيازمند توجه ويژه به نتيجه آموزش دانشگاهي يعني فارغ التحصيلان است و همين مسئله موضوع توانمند سازي شغلي فارغ التحصيلان را که در سالهاي اخير در کشورهاي پيشرفته جهان اهميت بسياري يافته است و در حقيقت يک الويت کليدي براي آموزش عالي آن کشورها به حساب مي آيد مطرح مي کند .

( دراين بخش مثالهائي از اقدامات بعمل آمده در ساير کشورها و نتايج اقتصادي آن ارائه مي شود ) در مجموع انتظار مي رود که با تقويت ارتباط دانشگاه با فضاي کسب و کار نيازهاي محيط هاي کاري و اجتماعي به دانشجويان و فارغ التحصيلان منعکس گرديده و با استفاده از ذهن خلاق اين عزيزان عرصه اي جديدي در ارائه محصول و يا خدمات نو به اجتماع باز شود که در نهايت باعث ارتقاء سطح کيفي زندگي متخصصين و ساير افراد جامعه خواهد شد .

  • نتيجه گيري :

اقتصاد ايران متکي به منابع طبيعي است ، امروزه با استفاده از آموزه هاي جهاني پي مي بريم که ضرورت دارد اقتصاد و بازار کار کشور توجه ويژه اي به نيروي انساني داشته باشد تا زمينه براي خلاقيت توليد محصول يا ارائه خدمتي جديد به مردم فراهم گردد و دراين مسير سطح خدمات رساني به جامعه ارتقاء يابد لذا ضمن ارائه نمونه و مثالهائي از تجارب بين المللي به نظر مي رسد يکي از وظائف اصلي بخش ارتباط دانشگاه با صنعت که بهتر است آن را بخش ارتباط دانشگاه با فضاي کسب و کار جامعه بناميم اين است که پروژه اي با هدف روشهاي جديد اطلاع رساني نيازهاي محيطهاي کارو اجتماعي به دانشجويان فارغ التحصيلان تعريف گردد .

ضمنا لازم است شرائطي فراهم شود تا کارآفرينان کشور شناسائي شده و با استفاده از مدلهاي پيشنهادي شرائط توسعه فضاي کسب و کار را در کشور فراهم نمائيم .

1