امکان تجارت محصولات کشاورزي در بين اعضاي اکو عنوان

 دكتر مجيد احمديان

نويسنده

 فصلنامه پژوهشي بازرگاني

مرجع

 

اين مقاله رابطه اي نظري تعيين کرده که سهم مصرف در توليد را با سهم واردات و صادرات در توليد مرتبط مي کند. رابطه مزبور براي هر يک از اقلام کالاهاي کشاورزي به طور متوسط در طول دوره زماني 99-1995براي هر کدام از اعضاي اکو محاسبه شده است.

نتيجه حاصله اين که اولا‌ سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزي با کسري تجاري مواجه بوده زيرا تعداد محصولات کشاورزي وارداتي به صادراتي آن برابر با دو مي باشد.

ثانيا در مورد اکثر کالاهاي کشاورزي وارداتي و استراتژيک سياسي، در بين اعضاي اکو، کشورهاي بالقوه صادرکننده براي جبران نيازهاي وارداتي کشورهاي عضو ديگر وجود ندارد.

عمده اقلام وارداتي بيش از 90 درصد اعضاي اکو شامل کالاهايي نظير: گندم، ذرت، ‌شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سويا مي باشد که موجب وابستگي آنها به کشورهاي عمده صادرکننده است.

تقاضاي روز افزون جهت مصارف نهايي واسطه اي، نياز ارزي آنها را افزايش داده که روابط خارجي اين کشورها را در صحنه بين المللي تحت تاثير قرار مي دهد.

 لطفا براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد

1