بررسي مشكلات شركت‌هاي تعاوني كارآفرين فارس عنوان

 رزا خورشيدي - نسرين نستعين

نويسنده

 

مرجع

 
  • چكيده:

كشور ايران يكي از جوانترين جمعيت‌هاي جهان را در خود دارد. اين مسأله پيامدهاي بسيار زيادي را به دنبال دارد كه شايد اشتغال جوانان مهمترين آنها باشد. جوانان فاقد كار تنها با مشكلات اقتصادي روبرو نيستند و انواع خطرهاي فرهنگي و رواني و اجتماعي همواره آنان را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

بحران بيكاري اقصي نقاط مختلف دنيا را در بر گرفته است ولي در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به دليل درگيري با ابرقدرت‌هاي ظالم و در نتيجه مورد تحريم واقع شدن، وضعيت ويژه‌اي دارد. همه چيز دست به دست هم داده است و ايجاب مي‌كند كه براي رفع مشكل اشتغال، كارآفريني گسترش يابد.

اين رويكرد مدتي است در سرلوحة امور مربوط به اشتغال قرار دارد ولي بايد ديد بهترين راهكار گسترش كارآفريني چيست؟ در اين مقاله تلاش مي‌شود به اين سوال پاسخ داده شود.

در مقالة حاضر كه حاصل يك تحقيق ميداني است. مشكلات تعاوني‌هاي كارآفرين استان فارس را كه حدود 40 شركت تعاوني هستند، در چهار منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قانوني مورد بررسي قرار گرفته است.

ابزار اين تحقيق را پرسشنامة محقق ساخته‌اي تشكيل داده است كه در يك تحقيق مقدماتي، پايايي و روايي آن به شيوة محاسبة آلفاي كرنباخ و تحليل مواد به تأييد رسيد.

از داده‌هاي جمع‌آوري شده، جهت مقايسة شدت هريك از گروههاي چهارگانة مشكلات و مقايسة آنها در تعاوني‌هاي توزيعي، توليدي و خدماتي و همچنين تعاوني‌هاي زنان و تعاوني‌هاي مختلط استفاده شده است.

براي دريافت متن كامل مقاله به دبيرخانه همايش مراجعه فرمائيد.

1