الگوي رشد بخش کشاورزي با تاکيد بر نقش صادرات عنوان

 علي سوري

نويسنده

 پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي

مرجع

 

اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش کشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد که مي تواند الگوي رشد يک بخش يا کشور را شکل دهد.

اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادرات، تغيير در ترکيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تکنولوژي.

از طرف ديگر تاثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان مي دهد که رشد بخش کشاورزي از يک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزي که متکي به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هايي مانند صنايع غذايي و نساجي است.

 لطفا براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد

1