خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي در دانشگاه‌ها عنوان

 مهدي كرمي

نويسنده

 منابع ارسالي به سايت

مرجع

 

گسترش حوزه مشاغل و تخصصي شدن آنها ، توجه بيشتر به نيروي انساني و تأثير آن در موفقيت سازمانها ، افزايش تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها و به تبع آن رشد بيكاري ، توجه افراد به جنبه هاي رواني اشتغال ، عدم امنيت شغلي ، افزايش مشكلات سازش شغلي و به وجود آمدن بازار رقابت شغلي و عوامل متعدد ديگر ، بيان كننده ضرورت ارائه خدمان راهنمايي و مشاوره شغلي در جامعه مخصوصاً در دانشگاه ها است .

به طور كلي خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي در دانشگاه ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

 1. برنامه ريزي شغلي
 2. خدمات كاريابي

ورود موفق دانشجويان به بازار كار مستلزم برنامه ريزي دقيقي در زمينه شغلي است ، مراكز راهنمايي شغلي در دانشگاه ها در اين زمينه مي توانند خدمات زير را به دانشجويان ارائه دهند :

 • كمك به دانشجويان در ايجاد طرح شغلي

در اين مرحله دانشجو با فرايند انتخاب شغل آشنا مي شود ، و بر اساس يك مدل به او كمك مي شود تا طرح اوليه خود را براي انتخاب شغل تهيه كند .

 • كمك به دانشجو در شناخت خود

در اين مرحله دانشجو با عوامل شخصي كه بر  فرايند انتخاب شغل مؤثر است آشنا مي شود و با استفاده از ابزاري كه در اختيار داريم به او كمك مي كنيم تا هر كدام از عوامل شخصي مربوط به خود را شناسايي كند .

عوامل شخصي كه در انتخاب شغل مهم هستند عبارتند از : مهارتها ، رغبتها ، ارزشها ، عوامل خلق و خو و عوامل خارجي ( كه شامل شرايط شخصي است ) .

 • كمك به دانشجو در ايجاد ايده هاي شغلي با استفاده از اطلاعات مرحله قبل .

در اين مرحله دانشجو با استفاده از ابزارهاي مختلف ( كتاب ها ، بروشورها ، فرهنگ هاي مشاغل ، نرم افزارهاي كامپيوتري ، مشاوره شغلي ، كار موقت و ... ) با مشاغل مختلف آشنا مي شود .

 • كمك به دانشجو براي جمع آوري اطلاعات در مورد شغلهاي مختلف

اين مرحله مكمل مرحله قبل است ، در مرحله قبل فرد با شغلهاي مختلف آشنا مي شود اما در اين مرحله با محدود شدن گزينه هاي شغلي دانشجو ، به او كمك مي شود تا اطلاعات دقيق تري در مورد مشاغل كسب كند .

 • تصميم گيري شغلي

گفته مي شود كه تصميم گيري قلب برنامه ريزي است .در اين مرحله دانشجو بر اساس اطلاعاتي كه از مراحل قبل جمع آوري كرده است ، در مورد شغل آينده خود تصميم گيري مي كند .

مشاور شغلي به دانشجو كمك مي كند كه روشهاي مختلف تصميم گيري را ياد بگيرد و بر اساس آنها تصميم نهايي خود را اتخاذ كند .

بعد از اينكه فرد در مورد شغل خود تصميم گيري كرد ، حالت ايده آل اين خواهد بود كه در شغل مورد نظر به كار گرفته شود ولي واقعيت امر اينست كه كمتر اتفاق مي افتد كه فرد به اين سادگي شغل مورد نظر خود را بيابد و به همين دليل خدمات كاريابي در دانشگاه و به طور كلي در سطح جامعه ضرورت مي يابد .

مراكز راهنمايي و مشاوره در  دانشگاه ها به عنوان واسطه اي ميان بازار كار ، فارغ التحصيلان و دانشجويان عمل مي كند . بنا براين بايد از ميزان عرضه ( وضعيت دانشجويان و فارغ التحصيلان ) و تقاضا ( نياز جامعه و بازار كار )نيروي كار اطلاع كافي داشته باشند . جهت رسيدن به اين منظور فعاليتهاي زير ضروري است .

 1. ايجاد رابطه با كارفرمايان براي نياز سنجي آنها
 2. ارائه ليستي از وضعيت دانشجويان جوياي كار به كارفرمايان
 3. تهيه ليستي از زمينه هاي استخدامي تمام وقت
 4. تهيه ليستي از كارهاي پاره وقت
 5. جمع آوري اطلاعات در زمينه وضعيت و شرايط اشتغال در جامعه و به روز كردن آن

يكي از وظايف مراكز راهنمايي و مشاوره شغلي اين است كه نه تنها از وضعيت فعلي ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار مطلع باشند بلكه بايد شرايط آينده جامعه را از اين لحاظ براي برنامه ريزي بلند مدت پيش بيني كنند و آنرا در تصميم گيري هاي خود لحاظ كنند، يكي از راههاي رسيدن به اين اهداف جمع آوري اطلاعات و به روز كردن آن است .

 1. آماده كردن دانشجويان براي وارد شدن به بازار رقابت شغلي ( شكار شغل )
 2. گفته شده است : "بهترين مشاغل هميشه به چنگ شايسته ترين افراد نمي افتد ، بلكه به دست بهترين جويندگان كار مي افتد . "  

امروزه كه ميزان عرضه ي نيروي كار به مراتب بيشتر از ميزان تقاضاي آن است و كارفرمايان نيز به دنبال بهترين گزينه هاي نيروي انساني هستند .

در واقع مي توان گفت كه فارغ التحصيلان دانشگا ه ها وارد بازار رقابتي سختي خواهند شد و افرادي در اين بازار مي توانند برنده شوند كه بهتر بتوانند خود را عرضه كنند و به نوعي براي خود بازاريابي كنند يا به تعبيري ديگر بايد با مهارتهاي شكار شغل آشنا باشند . براي رسيدن به اين منظور مراكز مشاوره شغلي دانشگاهها مي توانند اقدامات زير را انجام دهند :

 • الف ) بيان اهميت شكار شغلي در بازار رقابتي مشاغل براي دانشجويان

در اين زمينه مشاورين شغلي مي توانند با برگزاري جلسات سخنراني اهميت موضوع را براي دانشجويان بيان كنند .

 • ب ) برگزاري كارگاههاي در زمينه ارتباطات كتبي (انواع نامه ها ، درخواست ها و ... ) در اين كارگاهها دانشجويان با شيوه هاي مختلف مكاتبه با سازمان ها و كارفرما ها آشنا مي شوند و شيوه هاي انواع مكاتبه را ياد م مي گيرند و تمرين مي كنند .

 • ج ) برگزاري كارگاه هايي در زمينه مصاحبه شغلي براي دانشجويان

در اين كارگاه ها ،دانشجويان براي انجام مصاحبه شغلي آماده مي شوند . مواردي كه در يك مصاحبه موفق دخيل هستند ، سؤالهايي كه معمولاً در يك مصاحبه پرسيده مي شوند ، مورد بررسي و تمرين قرار مي گيرند .

 • د ) برگزاري كارگاههايي در زمينه مهارتهاي مذاكره با دانشجويان

در اين كارگاهها دانشجويان با شيوه هاي مختلف چگونگي اكتشاف مشاغل آشنا مي شوند و به آنها تكاليفي داده مي شود تا در جهت كشف مشاغل جديد انجام دهند و بر روي نتايج كار بحث مي شود .

 • ر ) برگزاري جلسات در مورد راهبردهاي پژوهش شغلي

در اين كارگاه ها دانشجويان با انواع راهبردهاي پژوهش شغلي آشنا مي شوند و به آنها كمك مي شود كه راهبردهاي خود را در اين زمينه مشخص كنند و به مرحله اجرا بگذارند و نتايج آن را پيگيري كنند .

 • ز ) مشاوره فردي و گروهي براي دانشجوياني كه در زمينه كاريابي مشكلا ت فردي دارند.

بعضي از مشكلات فردي ( كم رويي ، ضعف در ابراز وجود ، ضعف در بيان مطالب ، عدم اعتماد به نفس ، خود پنداره شغلي ضعيف و ... ) بر فرايند كاريابي دانشجويان تأثير منفي مي گذارد . لذا برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي در اين زمينه ضروري است .

 • پي گيري وضعيت فارغ التحصيلان

مراكز مشاوره شغلي در دانشگاه ها به منظور ارزيابي فعاليت هاي خود و براي استفاده از تجربيات قبلي بايد وضعيت فارغ التحصيلان و دانشجوياني كه قبلاً از خدمات اين مراكز استفاده كرده اند ، دنبال مي كنند و در صورت مشكلات سازگاري شغلي فارغ التحصيلان مشغول به كار ، در اين مرحله نيز به آنها كمك كنند.  

1