مطالعه تئوريكي تجربي نقش كارآفريني در بستر سازي كسب و كار دانش بنيان عنوان

 مريم متكا – آمنه ديلمي

نويسنده

 

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد 

1