ارائه الگويي يكپارچه از اصول بنيادين همكاري بين سازماني به عنوان گامي در جهت تحقق اتحاد ملي (بارويكرد مديريتي) عنوان

 رمضان غلامي – زهرا باقري

نويسنده

 

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد 

1