بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در توسعه كارآفريني در عصر جهاني شدن عنوان

 مرضيه عبدالوهابي - فرزانه شكري - معصومه عبدالوهابي

نويسنده

 

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1