شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار) عنوان

 محمود دانيالي ده حوض - ايوب مرداني - محمد حسن محسنسي نسب

نويسنده

 

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1