آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني عنوان

 سياوش طالع پسند، احمد محمد حسيني

نويسنده

 فصلنامه علمي-پژوهشي نوآوري و ارزش آفريني

مرجع

 

چكيده

اين مطالعه نقش فرهنگ و فرايندهاي مديريت دانش بر عملكرد را با تأكيد بر نوآوري سازماني مورد بررسي قرار مي دهد. اهميت بررسي نوآوري سازماني در مطالعات مختلفي مورد تأييد و بررسي قرار گرفته است. بنابراين مطالعه حاضر سعي دارد به بهبود نوآوري و عملكرد دانشگاه ها با در نظر گرفتن متغير هاي فرهنگ و مديريت دانش بپردازد.

روش انجام پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را 252 نفر از كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي شهر سبزوار تشكيل مي دادند كه به صورت طبقه اي تصادفي انتخاب شدند.

يافته ها نشان داد كه فرايندهاي مديريت دانش و فرهنگ تأثير مثبت و معني داري بر نوآوري سازماني دارد و نوآوري هم تأثير مثبت، مستقيم و معني داري بر عملكرد سازماني دارد، به علاوه نوآوري مي تواند نقش واسطه را بين فرهنگ و عملكرد و بين مديريت دانش و عملكرد ايفا كند. بنابراين، اين مطالعه، اهميت مديريت دانش و فرهنگ بر نوآوري و اهميت هر سه ي اين متغيرها را بر بهبود عملكرد، روشن مي‌سازد.

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

 

1