الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان عنوان

 زهرا جعفري بنه عيسي، رضا انصاري

نويسنده

 فصلنامه علمي-پژوهشي نوآوري و ارزش آفريني

مرجع

 

چكيده

رشد و ادامه حيات سازمان ها به خصوص شركت هاي دانش بنيان در قرن اخير نيازمند داشتن نوآوري است.شركت ها ي دانش بنيان با برخورداري از ظرفيت جذب دانش مي توانند نوآوري خود رابهبود بخشند.

پژوهش حاضر نيز به منظور بررسي الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري درشركت هاي دانش بنيان است. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش مديران شركتهاي مستقر درمراكز رشد دانشگاه هاي آزاد استان اصفهان مي باشد.

ابزار پرژوهش شامل پرسشنامه اي است كه براساس مرور ادبيات تدوين و با استفاده از نظر خبرگان و با تعديل جزئي مورد استفاده قرار گرفت و براي بررسي روايي از روايي محتوا و سازه و پايايي پرسشنامه ازروش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 50 پرسشنامه جمع آوري شده مي باشد كه با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري آناليز شد. نتايج مدلهاي اندازه گيري سازه هاي پژوهش نشان مي دهد كه تمام سازه ها از روايي و پايايي مناسب برخوردارند. همچنين نتايج مدل ساختاري نشان مي دهد كه تاثير ابعاد ظرفيت جذب دانش بر انواع نوآوري مثبت و معنادار بوده است. و تاثير نوآوري فرايند بر نوآوري محصول معنا دار نبوده است.

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1