تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي عنوان

 احسان اصغريان؛ مجتبي حسيني

نويسنده

 فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني

مرجع

 

 

در سال‌هاي اخير، بسياري از افراد در صنايع مختلف از راهبرد فرانچايزي به‌منظور توسعه و راه‌اندازي كسب‌وكار استفاده كرده‌اند.

 با توجه به كمبود اتخاذ ديدگاه فرانچايزي و نيز اهميت قابليت‌هاي منتسب به آن‌ها در ارائة عملكرد مطلوب، اين تحقيق تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و نيز قابليت مديريتي را بر عملكرد واحدها بررسي كرده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از منظر روش گردآوري داده‌ها توصيفي- همبستگي است كه داده‌هاي آن به‌صورت تصادفي از 122 فرانچايزي فعال در حوزة فست‌فود در ايران گردآوري شده‌اند. داده‌هاي تحقيق با استفاده از مدل معادلات ساختاري و با بهره‌گيري از نرم‌افزار AMOS 22 تجزيه و تحليل شده است. نتايج نشان مي‌‌دهد ظرفيت جذب، سرماية اجتماعي و نيز قابليت‌هاي مديريتي تأثير مثبت و معناداري بر عملكرد فرانچايزي‌ها داشته است. همچنين، رقابت‌پذيري محيطي موجب تقويت تأثير ظرفيت جذب و قابليت‌هاي مديريتي بر عملكرد فرانچايزي‌ها مي‌شود.

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1