شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه عنوان

 كامبيز طالبي، سيد مجتبي سجادي، پريسا رسوليان

نويسنده

 فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني

مرجع

 

 

 با توجه به اهميت كارآفريني و تفكر راهبردي (استراتژيك) براي موفقيت كسب‌وكارها و سازمان‌ها در دنياي پررقابت امروز، در پژوهش حاضر مختصات و ويژگي‌هاي تفكر راهبردي كارآفرينانه شناسايي مي‌شود. تفكر راهبردي راهي براي حل مسائل راهبردي است كه طي آن، رويكرد عقلايي و همگرا با فرايندهاي تفكر خلاق و واگرا تركيب مي‌شوند.

پژوهش پيش رو بر اين پيش‌فرض استوار است كه مفهوم تفكر راهبردي مي‌تواند در كنار مفاهيمي همچون كارآفريني و كارآفريني راهبردي قرار گيرد و مفهوم جديدي را به‌وجود آورد كه موجب بهبود عملكرد و خلق ثروت و رشد در بنگاه‌ها مي‌شود.

 پژوهش حاضر يك تحقيق كيفي با رويكرد استقرايي و روش تحليل مضمون (تم) با هدف توسعه‌اي است. فرايند پژوهش با برگزاري مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته با يازده نفر از خبرگان حوزة تفكر راهبردي و كارآفريني انجام گرفته است كه به روش گلوله برفي انتخاب شدند. با توجه به تجزيه و تحليل مضمون پاسخ‌هاي ارائه‌شده و براساس اولويت‌بندي خبرگان، هفت مقولة اصلي به‌منزلة مختصات تفكر راهبردي كارآفرينانه تأييد شد كه عبارت‌اند از: ابتكار عمل، غايتمندي، كياست، شجاعت جسورانه، پويايي، پاك‌نظري، بهره‌گيري از معرفت تجربي.

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1