تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري عنوان

 كمال سخدري؛ بهروز زارعي؛ بهزاد صادقي

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني

مرجع

 

  چكيده

با وجود گسترش روزافزون نقش و اهميت كسب‌وكارهاي نوپا در جوامع، مفهوم مختصري درمورد الگوهاي رفتاري كسب‌وكارهاي نوپاي موفق در ادبيات كارآفريني وجود دارد. هدف اين پژوهش، تحليل الگوي رفتاري كسب‌وكارهاي نوپاي ايراني در شهر تهران براساس مدل توسع? مشتري است.

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي است و برحسب روش گردآوري اطلاعات، كيفي و با استفاده از روش مطالع? موردي از نوع طرح پژوهش قالبي يا مبتني‌‌بر تمپليت، با 12 كسب‌و‌كار نوپاي مستقر در شتاب‌دهنده‌هاي شهر تهران كه با روش نمونه‌گيري قضاوتي انتخاب شده بودند، مصاحبه‌هاي عميق انجام گرفته است.

مطابق نتايج، رفتارهاي تمركز بر مشكل قبل از راه‌حل، تمايل به آزمون‌وخطا، شروع با مقياس پايين، انعطاف‌پذيري يا تغيير مسير، توسع? محصول هم‌زمان با توسع? مشتري، پايين نگه‌داشتن هزينه‌ها يا زيان قابل‌تحمل، احتمال موفقيت كسب‌وكارهاي نوپا را افزايش مي‌دهد

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1