ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط .... عنوان

 بابك ضياء؛ مهران رضواني؛ الهه بياتي

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني

مرجع

 

چكيده


امروزه شبكه‌سازي، ابزاري درنظر گرفته مي‌‌شود كه مي‌تواند اثربخشي بازاريابي كارآفرينانه را بهبود بخشد. در اين راستا، كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط از شبكه‌سازي بهره زيادي مي‌برند تا بتوانند به‌سرعت در تشخيص فرصت‌هاي موجود در بازار برسند.

هدف مطالعه حاضر، طراحي چارچوب شبكه‌سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط در حوزه صنايع دارويي استان تهران است. اين پژوهش، از نظر هدف كاربردي است كه با روش كيفي نظريه داده بنياد به انجام رسيد. براي گردآوري داده‌ها، از ابزار مصاحبه ساختاريافته استفاده شد و تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از كدگذاري‌هاي باز و محوري توسط نرم‌افزار 7 Atlas Ti انجام گرفت.

يافته‌هاي تحقيق بيانگر اين است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعال در بخش دارو، علاوه‌‌بر انجام بازاريابي از طريق فعاليت‌هاي ارتباطي عادي خود مانند تعامل و مشاركت در اجتماع، كسب‌وكار و فعاليت‌هاي تجاري، از طريق شبكه‌سازي نيز بازاريابي را انجام مي‌دهند و تنها راه منطقي بازيابي، مقوله شبكه‌سازي است. همچنين، نتايج به‌دست‌آمده نشان داد كه حفظ ارتباطات با شبكه‌سازي، رابطه مثبتي دارد و ايجاد ارتباطات جديد و شبكه‌سازي، رابطه مثبتي با رفتار كارآفرينانه دارد.

 

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1