مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه عنوان

 ابوالقاسم عربيون؛ علي مبيني دهكردي; نيلوفر سلاجقه

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني

مرجع

 

 چكيده

 كنش، لازمه‌ي كارآفريني است؛با اين وجود قلمروي پژوهشي كارآفريني بيشتر به مطالعه‌ي افراد و موقعيت‌ها پرداخته‌است. با روشن شدنِ ناكارآمدي سنن پيشين مطالعاتي،روند پژوهش درباره فرآيند و كنش كارآفرينانه افزايش يافته ولي پژوهش‌هاي اين جريان يا به ارائه تعريفي از كنش كارآفرينانه نپرداخته يا از چشم‌اندازِ تئوريك خود به آن نگاه كرده‌اند.

از آن‌جايي كه وجود تعريف روشن و فراگير و شفافيت سازه لازمه پيشرفت تئوري‌پردازي و تعميم‌پذيري يافته‌هاست، اين پژوهش درصدد است با بهره‌گيري از روش مرور سيستماتيك ادبيات و روش تحليل مضمون، تعاريف گوناگون و گزاره‌هاي ارائه‌شده پيرامون مفهوم كنش كارآفرينانه را شناسايي و مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار دهد تا با بهره‌گيري از رويكرد يكپارچه‌سازي تعريفي از آن پيشنهاد نمايد.

هدف اين پژوهش ارائه مفهومي از كنش كارآفرينانه بر اساس ادبيات پژوهشي است و از اين رو بنيادي و از نظر گردآوري اطلاعات تحليل مضمون-كيفي به شمار مي‌آيد. براي شناسايي مقالات از پايگاه داده Scopus ، شاخص‌هايي اعمال شد كه در نهايت به مجموع 256 مقاله در مجلات برتر بين‌المللي رسيديم. پس از مطالعه چكيده، 27 مقاله براي تحليل دروني‌متني برگزيده‌شدند. اجزاء و ابعاد كنش كارآفرينانه در اين مقالات پس از گذر از فرآيند كدگذاري در هفت مقوله اصلي دسته‌بندي شدند: مقدمات و شرايط علي، زمينه، منطق‌ها واستراتژي‌هاي كنش كارآفرينانه،ابعاد رفتاري،ذهني، ويژگي‌ها و پيامدهاي آن.بر اساس مفاهيم و مقولات شناسايي‌شده در پژوهش‌ها،تعريفي با رويكرد يكپارچه‌سازي از كنش كارآفرينانه پيشنهاد شده‌است.

 

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1