واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه عنوان

 نرگس ايماني پور؛ عليرضا جهانديده؛ علي داوري

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني

مرجع

 

چكيده


از آنجا كه بسياري از كسب‌وكارها به دلايل مختلف دروني و محيطي با اُفول مواجه مي‌شوند، مبحث استراتژي‌هاي بازگشت در ادبيات كسب‌وكار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

استراتژي‌هاي بازگشت، آن دسته از استراتژي‌هايي هستند كه سازمان را براي مواجهه با شرايط اُفول و خروج از آن آماده مي‌سازند. در اين مقاله هدف، شناسايي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه است. شيوه انجام پژوهش از منظر هدف، كاربردي و برحسب گردآوري داده‌ها، كيفي با رويكرد موردپژوهي چندگانه است. جامعه آماري نيز متشكل از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط تثبيت شده فناورانه در شهرستان تهران است.

داده‌هاي موردنياز با استفاده از ابزار مصاحبه عميق واقعه‌محور با مديران 7 كسب‌وكار كوچك و متوسط فناورانه كه دچار اُفول شده‌اند، جمع‌آوري و تحليل شده است. نتايج تحليل داده‌هاي كيفي نشان مي‌دهد، استراتژي‌هاي بازگشت در دو دسته كلي محتوامحور و فرايندمحور و در پنج طبقه محوري مستحكم‌سازي دارايي و هزينه، تمركز بر فعاليت‌هاي كليدي، رشد و بازيابي، تغيير ساختار سازماني و تغيير فرهنگ و رهبري دسته‌بندي مي‌شوند.

 

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1