مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن عنوان

 محمدرضا پارسانژاد ،سيد مصطفي رضوي، زينب فروتن.

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني، مقاله 3، دوره 12، شماره 1 - شماره 43، بهار 1398، صفحه 41-59

مرجع

 

چكيده

اين پژوهش با هدف  مدل‌سازي يكپارچه عوامل  مؤثر بر شكست و پيامدهاي آن بر كارآفرينان صورت گرفته است.

روش پژوهش برحسب هدف، كاربردي و برحسب گردآوري اطلاعات، توصيفي–همبستگي است.  همچنين براساس اطلاعات گردآوري شده از  استارت‌آپ‌هاي دانشگاهي مستقر در تهران، ميزان تأثير دلايل شكست و پيامدهاي آن را مي‌سنجد. از اين‌رو، نظرات 257 نفر از كارآفرينان دانشگاهي كه  به‌صورت تصادفي انتخاب شده‌اند، در قالب  پرسش‌نامه محقق‌ساخته گردآوري شد. 

با استفاده از روش  مدل‌سازي معادلات ساختاري نيز، عمق  تأثيرگذاري هر يك از عوامل در شكست و پيامدهاي آن استخراج  شد.  به‌طور خلاصه بر اساس نتايج  به‌دست آمده، ضعف در تيم استارت‌آپي  به‌عنوان مهم‌ترين عامل شكست كارآفريني شناسايي شد، و پس از آن به ترتيب استراتژي‌هاي اشتباه، بازاريابي نادرست، دشواري صنعت، محصول ضعيف و عوامل مالي در رتبه‌هاي بعدي اهميت قرار گرفتند. در ميان پيامدهاي شكست نيز بيشترين هزينه تحميل شده بر كارآفرين، هزينه‌هاي رواني و سپس اجتماعي و مالي بوده است

 

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1