ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي عنوان

 سيدمحمد مقيمي، حسين خنيفر، محمدمهدي اردي بهشت، سيدمهدي شريفي

نويسنده

 نشريه توسعه كارآفريني، مقاله 5، دوره 11، شماره 4 - شماره 42، زمستان 1397، صفحه 681-700

مرجع

 

چكيده

امروزه اشتغال و كارآفريني در مركز توجه دولت‌هاي مختلف جهان قرار دارد.

روش اين پژوهش برحسب هدف، بنيادي و برحسب گردآوري اطلاعات، كيفي- نظريه داده‌بنياد با رويكرد گليزري است.براي دستيابي به هدف پژوهش، 15نفر از خبرگان آشنا با حداقل دو حوزه از حوزه‌هاي مهارتي، كارآفريني و رسانه‌اي،  با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند براي مصاحبه‌هاي عميق انتخاب شده و داده‌هاي كيفي هم‌زمان با استفاده از مجموعه‌اي از كدگذاري‌هاي باز، انتخابي و يادنوشت‌نگاري تحليل شدند.

براي اطمينان از كيفيت يافته‌ها علاوه‌بر استراتژي‌هاي مميزي پژوهشي، روند استخراج مفاهيم و كدگذاري‌ها توسط محققان خبره نظارت شد و نتايج به تائيد چهارنفر از مصاحبه‌شوندگان نيز رسيد. نتايج نشان داد: مهم‌ترين نگراني مصاحبه‌شوندگان، نداشتن مهارت در افراد است.  ازاين‌رو كسب مهارت، با مقولات اصلي منابع مالي،انساني،آموزشي، مركز آموزش، سازمان و خانواده، به‌عنوان مقوله محوري پژوهش تعيين شد.

حركت به سمت كارآفريني رسانه‌اي با سه ‌طبقه اصلي درونداد، فرآيند و برونداد نيز به‌عنوان مقوله فرآيند اجتماعي پايه پژوهش انتخاب شد كه به همراه توجه به عوامل محيطي در هر دو مقوله يادشده مي‌توانند در طول زمان نگراني مصاحبه‌شوندگان را رفع كنند.

 

لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1