بررسي روند اشتغال فارغ التحصيلان نظام آموزش عالي با نگاه ويژه بر وضعيت زنان عنوان

 لادن نوروزي، كارشناس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

نويسنده

 مجموعه مقالات اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

مرجع

 
  • مقدمه

در سالهاي اخير تحولاتي در ساختار اقتصادي- اجتماعي خانوار ايراني به وقوع پيوسته است كه برآيند اثر آن، رويكرد سرمايه‌گذاري بيشتر در سرمايه انساني  فرزندان توسط والدين بوده است.

البته رويكرد مهم ديگري كه در نيمه دوم دهه 1370 و به دليل اختلالات موجود در بازار كار ايران و بيكاري دانش‌آموختگان دانشگاهي به وقوع پيوسته است توجه والدين شهري به سرمايه‌گذاري در آموزش دختران بيش از پسران بوده است  كه حاصل آن افزايش چشمگير در قبولي دختران در مقاطع عالي از سال 1378 بوده است.

با وجود حضور فعالتر زنان در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي و نرخ بالاي مشاركت زنان دانش‌آموخته، در صورتي كه بسترهاي فكري و اجتماعي لازم براي مشاركت همه جانبه زنان در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و در تمامي مناصب شغلي فراهم نشود در آينده‌اي نه چندان دور شاهد افزايش هر چه بيشتر عدم استفاده بهينه از سرمايه انساني خواهيم بود.

ذهنيت‌هاي فرهنگي موجود طرز تلقي زن از خود و جامعه از زن، اغلب مانع ورود زنان در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري شده است و اقتصاد كشور با ساختار فعلي قادر به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در همه عرصه‌هاي فعاليت‌ براي زنان نيست.

محدوديت تنوع شغلي در ميان زنان داراي آموزش عالي سبب گرديده كه در سال 1375، معادل 6/68 درصد از اين گروه زنان در بخش آموزش، 12.6 درصد در بخش بهداشت و مدد‌كاري اجتماعي و تنها 18.8 درصد در ساير بخش‌ها مشغول به كار باشند در حاليكه 34.5 درصد مردان داراي آموزش عالي در بخش آموزش و 5.9 درصد در بخش بهداشت و مدد كاري اجتماعي و 59.7 درصد در ساير بخش‌ها شاغل باشند.

به عبارت ديگر، تراكم حضور زنان تحصيل كرده در جامعه در زمينه فعاليتهاي آموزشي و بهداشتي است و زنان بيسواد و كم سواد در بخش منسوجات و كشاورزي مشغول به كار هستند كه هر دو دسته فعاليت منافاتي با نگرش سنتي و غالب از زن ندارد.
و اما، با توجه به تغييرات اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سالهاي اخير و افزايش حضور روز افزون زنان در صحنه علمي كشور، انتظار مي‌رود كه ورود هر چه بيشتر زنان به بازار كار و افزايش نرخ مشاركت آنان را نظاره‌گر باشيم.  از طرف ديگر با توجه به سياستهاي برنامه سوم و چهارم توسعه در جهت كاهش تصدي گري دولت و گسترش بخش خصوصي، همچنين بهبود قابل توجه شاخص‌هاي بهداشتي و آموزشي در جامعه همراه با كاهش رشد جمعيت، نياز به گسترش بخش‌هاي جاذب زنان تحصيل كرده كاهش مي‌يابد.

از اينرو اگر امروز در جهت رفع موانع و محدوديت فرهنگي-اجتماعي و عرفي و ايجاد بسترهاي لازم براي حضور همه جانبه زنان در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي برنياييم عواقب اقتصادي-اجتماعي نامطلوبي را در پي خواهد داشت كه فردا براي حل معضلات ب
سيار دير خواهد بود.

نگاهي به ارقام نرخ مشاركت و بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي چشم‌انداز روشني را در فراروي ما قرار مي‌دهد. بيكاري روز‌افزون فارغ‌التحصيلان آموزش عالي كه نسل جوان كشور و تبلور بالقوه سرمايه انساني هستند كشور را در آينده‌اي نه چندان دور با مشكلات عديده‌اي روبرو خواهد ساخت.

از اينرو، در اين مقاله با توجه به اهميت مسائل پيش روي اقتصاد ملي در رابطه با نسل جوان دانش آموخته آموزش عالي، ابتدا نگاهي خواهيم داشت به آمارهاي اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي و سپس به بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري آنان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي خواهيم پرداخت. در مرحله بعد، بازار كار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را از منظر تبعيض جنسي افقي و عمودي بررسي خواهيم كرد و نهايتا در قسمت آخر به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت.

1 2