مسايل مربوط به بازار كار در هند عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

مسائل مربوط به بازار كار در هند 

يك يادداشت


هند داراي اقتصادي بزرگ مبني بر كشاورزي و زراعت است ،در حدود 5/3 نيروي كار در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند و يا در مناطق روستايي زندگي مي كنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلي را توليد مي كنند در حدود 3/2 نيروي كار روستايي برزگرند و مابقي كارگراني هستند كه به كشاورزي مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نيروي كار روستايي در مجموع پايين آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حاليكه سهم محصولات كشاورزي در محصولات داخلي 15 درصد كاهش پيدا كرد.


تقسيم نيروي كار در بخش صنعت (معدن، توليدات، ساختمان و خدمات شهري)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد. تقسيم نيروي كار مبين افزايش 2 درصدي آن پس از گذشت دو دهه، علي الخصوص افزايش در بخش ساختمان مي‌باشد. در بخش صنعت، سهم نيروي كار در توليدات به طور محسوسي افزايش نيافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلي در حدود 3 درصد در طي همان دوره افزايش داشته است.


بر حسب ساختار نهادي، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان يافته و غير سازماني تقسيم مي‌شود. در بخش سازمان يافته (رسمي) كمتر از يك دهم از كل نيروي كار براي توليد 5/2 محصول خالص داخلي را استخدام مي شود كه معمولا شامل بخشهاي صنعت و خدمات مي‌شوند. سهم اين بخش در نيروي كار در طي دو دهه گذشته كاهش يافته است. بخش عمومي در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان يافته را تشكيل مي‌دهد.


در حدود 30 درصد جمعيت هند شهر نشين هستند، و اكثر آنها در شهرهاي بزرگ متمركز مي‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي اصلي و مهم در حجم بالايي صورت ميگيرد و رشد اندك دستمزد در شهر به همان نسبت كه منجر به بيكاري آشكار مي شود باعث بيكاري پنهان در بخش رسمي نيز مي‌شود، با اين حال مهاجرت ميان ايالتها در رابطه با نيروي كار بسيار متعادل است و به تدريج پس از گذشت چند دهه كاهش يافته است.


حدود 40% از كارگران در بخش اقتصادي هند مشغول به كار هستند كه از اين تعداد 28% زن هستند. بر اساس يك گزارش سهل‌انگاري بزرگي در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقيقي كار كودكان همچنان رقم قابل توجهي را نشان مي‌دهد اما نرخ مشاركت آنها در نيروي كار به طور پيوسته كاهش يافته است. علاوه‌ براين ميزان كار كودكان در صنايع و مكانهاي خاص كه اغلب كالاهايي براي صادرات توليد مي كنند، بيشتر به چشم مي‌خورد.

1 2 3 4 5 6 7 8