آموزش فني و حرفه اي (آموزش عالي غير دانشگاهي) عنوان

 ل.م.كنتور(L.M,CANTOR) مترجم: هادي شيرازي بهشتي

نويسنده

 

مرجع

 

آموزش فني و حرفه‌اي ] آموزش عالي غير دانشگاهي[

 نويسنده: ل.م.كنتور(L.M.Cantor)

مترجم: هادي شيرازيبهشتي

شكلهاي مختلفي از آموزش فني و حرفه‌اي در سرتاسر جهان وجود دارند كه از نظر تنوع حيرت آورند.دانشجويان مؤسسات آموزشي نيز به همان نسبت از تنوع برخوردارند.اين گستردگي موارد زير را شامل ميگردد: دانشجوياني كه به تازگي دبيرستان( دورة متوسطه ) را به منظور تحصيل تمام‌وقت براي به دست‌آوردن حرفه يا شغلي ترك كرده‌اند؛ كساني كه براي ورود به محيط كار به دنبال كسب مدارك تحصيلي براساس تحصيلات نيمه‌وقت هستند؛ و يا مجبور شده‌اند شغلشان را تغيير دهند و به دنبال ارتقاي دانش و روزآمدكردن مهارتهاي خود باشند و كساني كه هم آمادة بازنشستگي مي‌شوند . ضرورتاً، در يك چنين محيط فراگير جامعي، آن مؤسسات آموزشي‌اي كه دوره هاي آموزشي فني وحرفه‌اي ارائه مي‌كنند،‌ قلمرو وسيعي از رشته‌ها و مقاطع تحصيلي را، ازمهارتهاي حرفه‌اي گرفته تا مدارك حرفه‌اي در حد تحصيلات تكميلي، پوشش مي‌دهند.

بنابراين، در اصل، شگفت‌آور نيست كه عين اصطلاحي كه به كار مي‌رود، در طول زمان و در مكان‌هاي مختلف فرق كند. به اين ترتيب هيچگونه وحدت نظري دربارة اصطلاح آموزش فني و حرفه‌اي وجود ندارد. به عنوان مثال: در انگلستان اصطلاح مبهم ((آموزش عالي غير دانشگاهي))‌در تعريف تمامي مؤسسات آموزشي بعد از دورة متوسطه به غير ازدانشگاهها به كار رفته است ( ر.ك 1986cantor &Roberts). به هر حال، از زمان تصويب قانون اصلاحات آموزشي سال 1998، اين مؤسسات آموزشي به صراحت در محدودة بخش آموزش عالي قرار گرفته‌اند. در نتيجه، هم‌اكنون آموزش عالي غير دانشگاهي در درون حدود 450 كالج از اين نوع، برگزار مي‌شود كه به طور عمده بر دوره‌هاي غيرپيشرفته،در سطوحي كه حداقل در انگلستان در حدي پايين‌تر از دوره‌هاي آموزش عالي دانشگاهي‌اند، تمركز دارند. سرانجام، آموزش عالي غير دانشگاهي در انگلستان يك عنوان چند وجهي است كه نه تنها آموزش فني- يا همچنانكه به طور روزافزوني ((آموزش حرفه‌اي)) ناميده مي‌شود- بلكه قلمرو وسيعي از دوره‌هاي آموزشي عمومي بزرگسالان رادر بر مي‌گيرد. در مقايسه، مفهوم آموزش فني و حرفه‌اي(TAFE) در استراليا، معادل((آموزش عالي غير دانشگاهي )) در انگلستان است؛ بجزاينكه در اينجا اصطلاح ((فني))،شرط حرفه‌اي را توصيف مي‌كند، در حالي كه اصطلاح ((حرفه‌ اي يا پيشرفته))‌، شرط پربار بودن يا آنچه را در جاهاي ديگر آموزش((‌بزرگسالان)) يا ((آموزش در سطح دانشكده)) گفت مي‌شود، تبيين مي‌نمايد.

با توجه به چنين سردرگمي و غيرممكن بودن ارائه يك تعريف دقيق، اصطلاح ((آموزش فني و حرفه‌اي)) در اينجا به مفهوم تأمين دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي براي افرادي از هر سن و سال تلقي مي‌شود كه دورة آموزش تمام‌وقت متوسطه را ترك گفته‌اند. علاوه بر اين، از آنجا كه چنين شرطي در دنياي پيشرفتة صنعتي، بسيار گسترده و پيچيده است، نمونه‌هايي كه در اينجا ارائه خواهندشد، از خود همين كشورها خواهند بود. با وجود نقش كليدي آموزش فني و حرفه‌اي دراقتصاد اين ملتها، شايد اين موضوع آن بخش از آموزش عالي اين كشورها باشد كه كمترين مطالعه و تحقيق در مورد آن صورت گرفته است. دلايل اين غفلت، عبارت است از: تغييرهميشگي كه اين بخش در معرض آن قرار دارد و همچنين اين واقعيت كه شماري از كساني كه به طور تحليلي در مورد مسايل آموزشي مطلب مي‌نويسند، خودشان در ميان آن بخش بوده‌اند.

1 2 3 4 5 6 7