صنعت و آموزش عالي عنوان

 سي.بلاك.من-ن.سيگال مترجم: رامين آموخته

نويسنده

 

مرجع

 

صنعت و آموزش عالي

نويسنده: سي.بلاك.من؛c.Blackman; ن.سيگالN.Segal

مترجم: رامين آموخته

درطي دهة گذشته، روابط بسياري بين مؤسسات آموزش عالي و بخش تجاري به وجود آمد كه ارزشاين روابط از نظر مسايل مالي و غير مالي، پيوسته حائز اهميت گرديده است. اين روابطبا افزايش تنوع در برنامه‌ها و فعاليتهاي موجود بين طرفين درگير در اين امر، مشخصمي‌شود. مثمرثمر بودن روابط ياد شده تاحدي نتيجة اين امر است كه (حداقل در برخي ازكشورها) مؤسسات آموزش عالي به منظور تأمين بودجه، به اجبار، منابع غيرسنتي را مدنظرقرار دادند؛‌ عوامل ديگري نيز در اين زمينه دخيل هستند و در هر حال اينكه روابط باصنعت، بندرت ممكن است براي مؤسسات دانشگاهي، ارزشهاي افزودة مالي ايجاد كند،‌ موردتوجه روزافزون واقع شده است.

اين مقاله، دلايل همكاري بين تجارت و آموزش‌عاليرا مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ به شرح گزارشها و ساز و كارهاي (مكانيزمهاي) ارتباطيموجود بين اين دو بخش مي‌پردازد؛ تأثيرات اين روابط را مدنظر قرار مي‌دهد و بالاخرهبرخي مسايل لاينحل و برجسته را فهرست‌‌وار مطرح مي‌كند. به منظور ارائه دلايلي مبنيبر قابل اجرا بودن اين امر، ديدگاه مشترك بريتانيا و آمريكاي شمالي در اين‌باره،بررسي مي‌شود. ديدگاه‌هاي اتخاذ شده معمولاً (اما نه هميشه) همان ديدگاه بخش آموزشعالي است كه علي‌رغم تنوع بسيارش، در مقايسه با بخش تجاري، از تجانس و يكنواختيبيشتري برخوردار است.

اينكه روابط بين‌المللي- چه در سطح تجارت فردي و چهاقتصاد ملي يا منطقه‌اي - بستگي شديد به بهره‌گيري سريع و هوشمندانه از اطلاعاتدارد، تقريباً يك اصل كليشه‌اي است. اين اطلاعات در مورد بازارها، رقبا،تكنولوژيهاي تهيه و توليد، مقررات و قوانين دولت و نظاير آن در سراسر دنياست و بههمين ترتيب توانايي راهبردي كنترل تكنولوژي (البته در مفهوم تشخيص، به دست آوري وبهره‌گيري مؤثر تكنولوژي) به سبب حياتي بودن آن در امر رقابت، به عنوان اصل اولمنظور گرديده است و اگرچه بين تكنولوژي و علم ارتباطي پيچيده برقرار است، نظر عمومبر اين است كه علم زيربناي اساسي تكنولوژي را تشكيل مي‌دهد.

در چنين شرايطي،طبيعي است كه اهميت اقتصاد بلند مدت مؤسسات آموزش عالي بايد مورد تأكيد قرار گيرد؛زيرا در حالي كه فعاليتها و ساختار نهادي در سراسر دنيا متفاوت هستند، مؤسسات آموزشعالي همواره نقش اساسي را در پيشبرد بنيان علمي يك كشور، بخصوص مشاركت با مجموعةمهارتهاي پيشرفته دارند. چندان عجيب نيست كه برخي تجارتهاي بين‌المللي آينده‌نگر،درصدد ايجاد ارتباطي ديرپا با مؤسسات آموزش عالي هستند تا بتوانند فرصتي جهت به خدمت گرفتن مغزهاي پرورش يافته و با استعداد و دستيابي به مهارت متخصصان به دستآورند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...