آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 شبكه زنان كارآفرين

مرجع

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

ماده 1- شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي كه طبق آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران   –موضوع تصوينامه شماره 10089/ ت15581 ه. مورخ 17/8/1374- براي اجراي طرح خاصي در خارج كشور تاييد صلاحيت شده‌اند، در صورتي كه واگذار كننده طرح تقاضاي تامين اعتبار نموده باشد، لازم است پيشنهاد خود را منضم به مدارك زير به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، ارسال نمايند:

  • مدارك مربوط به مشخصات فني، مالي و اجرايي طرح.
  •  گواهي تاييد صلاحيت موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ياد شده.
  •  مدارك مربوط به تقاضاي واگذار كننده طرح براي تامين اعتبار و نحوه تضمين و بازپرداخت آن.

 گزارش شركت مجري طرح درخصوص تجزيه و تحليل هزينه‌هاي طرح، تفكيك اجزاي هزينه‌هاي ارزي و ريالي طرح و همچنين نحوه تامين مابه‌التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار.

 اساسنامه شركت مجري طرح و صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كه شركت جديدالتاسيس باشد، صورتهاي مالي سنوات موجود.

ماده 2- سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، هر يك از پيشنهادهاي اعطاي اعتبار موضوع ماده (1) اين آئين‌نامه را در صورت تكميل مدارك، در هيات فني سازمان ياد شده مطرح نموده و پس از حصول نظر هيات فني در خصوص تقاضاي مزبور آن را در شوراي عالي سرمايه‌گذاري طرح مي‌نمايد. در صورت تصويب پيشنهاد، تصميمات شوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي به سيستم بانكي (براي تامين مالي اعتبار از محل سهميه اعتباري بخش صادرات)، موسسات تضميني و بيمه كننده (براي ارائه پوشش بيمه‌اي)، سازمان سرمايه‌گذاري (براي تامين مالي اعتبار از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني شده است) و شركت مجري طرح، اعلام خواهد شد.

ماده 3- شرايط عمومي اعطاي اعتبار به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي به شرح زير مي‌باشد و شركتهاي مجري طرح موظفند قبل از ارائه پيشنهاد، اين شرايط را با طرف خارجي خود در ميان گذاشته و تفاهم نمايند:

اعطاي اعتبار حداكثرتا (85%) مبلغ كل طرح صورت مي‌گيرد و آن پخش از مبلغ طرح كه اعطاي اعتبار نمي‌شود مي‌بايد به صورت نقد (حداقل به ميزان 15% مبلغ طرح در ابتدا به عنوان پيش‌پرداخت و بقيه ظرف دوره اجراي طرح) در چارچوب موافقتنامه مالي مربوط، توسط واگذار كننده طرح پرداخت گردد.

استفاده از اعتبارات مصوب صرفاً در قبال اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت و غيرمشروط كه به ميزان مبلغ اعتبار به علاوه هزينه‌هاي بيمه و سود خارجي اعتبار، توسط واگذار كننده طرح با تضمين بانك مركزي كشور متبوع واگذاركننده طرح يا يك بانك معتبر بين‌المللي افتتاح مي‌گردد، ميسر خواهد بود.

 حداكثر مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي (5) سال خواهد بود. تعداد اقساط و تاريخ شروع بازپرداخت به صورت موردي تعيين مي‌شود.

 كل مبلغ اعتبار به علاوه سود مربوط تا زمان تسويه اعتبار، مي‌بايد تحت پوشش مسوسسات تضميني و بيمه كننده ايراني قرار گيرد.

 از زمان انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار تا زمان پرداخت وجه به شركت مجري طرح، سالانه معادل يك درصد مانده پرداخت نشده اعتبار، به عنوان كارمزد تعهد و مديريت اعتبار و از زمان پرداخت اعتبار به شركت مجري طرح تا زمان بازپرداخت آن توسط واگذاركننده طرح، سالانه نسبت به مانده بازپرداخت نشده طبق نرخي كه به صورت موردي تعيين مي‌شود (و از ليبور به علاوه يك كمتر نخواهد بود) سود خارجي اعتبار اعطايي كه به عهده واگذاركننده طرح است، محاسبه خواهد شد.

1 2