معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

مرجع

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

تصويبنامه مورخ 10 خرداد ماه 1346

هيات وزيران در جلسه مورخ 10/3/1346 بنا به پيشنهاد شماره 7601-7/3/1346 وزارت دارايي و موافقت وزارت امور خارجه و بنا به اختيارات حاصله از ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 تصويب نمودند كه شركتهاي هواپيمايي كشورهاي زير: هلند، سوييس و جمهوري فدرال آلمان كه در ايران از طريق حمل مسافر و كالا به وسيله هواپيما، تحصيل درآمد مي‌نمايند، و سفارتخانه كشورهاي مذكور وجود شرط معامله متقابل را به وزارت امور خارجه ايران اعلام داشته‌اند، مادام كه اين معامله متقابل برقرار است از پرداخت ماليات بر درآمد در ايران معاف شوند.

تصويبنامه مورخ 14 بهمن ماه 1346

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/11/1346 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران معاف باشند، مشروط بر اينكه دولت نامبرده نيز موسسات هواپيمايي ايراني در كشور فرانسه نسبت به درآمدي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مزبور تحصيل مي‌كنند، متقابلاً از تاديه ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 21 فروردين  ماه

1350 هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخ 21/1/1350 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: وزارت دارايي مي‌تواند درآمدهاي حاصله موسسات هواپيمايي كشور لبنان را بابت حمل و نقل كالا و مسافر از اول سال 1346 به بعد عايد آنها شده يا مي‌شود، از پرداخت ماليات بر درآمد كشور ايران، طبق قرار لازم معاف نمايد مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مذكور تاكنون تحصيل كرده يا در آينده تحصيل خواهند كرد، متقابلاً از ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 28 فروردين  ماه

1350 هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخ 28/1/1350 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: وزارت دارايي مي‌تواند درآمدهاي حاصله موسسات هواپيمايي پاكستان و كويت و عربستان سعودي و عراق واتحاد جماهير شوروي و انگلستان را بابت حمل و نقل كالا و مسافر از اول سال 1346 به بعد عايد آنها شده يا مي‌شود، از پرداخت ماليات بر درآمد كشور ايران معاف نمايد مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مذكور تاكنون تحصيل كرده يا در آينده تحصيل خواهند كرد، متقابلاً از مطالبه و اخذ ماليات  معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 29 اسفند ماه 1350

هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخه 29/12/1350 بنا به پيشنهاد شماره 2/12110 مورخ 28/12/1350 وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 160 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران عايد موسسات هواپيمايي كشور يونان مي‌شود از پرداخت ماليات در كشور ايران معاف نمايد، مشروط بر اينكه كشور نامبرده نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور مزبور تحصيل مي‌كنند، از پرداخت ماليات معاف نمايد.

تصويبنامه مورخ 13 اسفند ماه 1351

هيات وزيران

 هيات وزيران در جلسه مورخه 13/12/1351 بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و نظر به اختيار حاصل از قسمت آخر تبصره ماده 160 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 تصويب نمودند: درآمدي كه از محل حمل و نقل كالا و مسافر از كشور ايران عايد موسسات هواپيمايي كشور جمهوري خلق چين مي‌شود از پرداخت ماليات در كشور ايران معاف باشد، مشروط براينكه كشور مزبور نيز موسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در آن كشور تحصيل مي‌كنند، از پرداخت ماليات معاف نمايد.

لايحه قانوني مصوب 3 ارديبهشت ماه

1359 شوراي انقلاب

ماده واحده: كارمندان دفتر نمايندگي سازمان هواپيمايي كشور جمهوري خلق چين در تهران، به شرط معامله متقابل نسبت به حقوق كارمندان شركت هواپيمايي ملي ايران مقيم پكن، از پرداخت ماليات حقوق معاف مي‌باشند.

1