قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

مرجع

 

عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص  ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه توسط مسافران جهت مصرف شخصي با رعايت جنبه غيرتجاري

- ورود ريزكامپيوترها موسوم به كامپيوتر شخصي يا PC و يك سري تجهيزات جانبي آنها (چاپگر+صفحه كليد و صفحه نمايش) هر يك فقط يك دستگاه و براي يك بار به صورت بار همراه مسافر و جهت مصرف شخصي وارد كننده نياز به مجوز شوراي عالي انفورماتيك ندارد.

- ورود و خروج نوار و ديسكت‍هاي مغناطيسي و ديسك ليزري حاوي نرم‍افزار و اطلاعات در حد نياز شخصي واردكننده نياز به اخذ مجوز از شوراي عالي انفورماتيك كشور ندارد.

ــ  اين آيين نامه توسط اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني در تاريخ 19/2/75 به شوراي عالي انفورماتيك ابلاغ شده است.

1