سند ملي توسعه استان فارس عنوان

 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

نويسنده

 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مرجع

 

اسناد ملي توسعه 30 استان كشور توسط هيات وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39238/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره ماده 72 و ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- به تصويب رسيد.

اين اسناد شامل اصلي‌ترين قابليت‌هاي توسعه، عمده‌ترين تنگناها و محدوديت‌هاي توسعه و شاخص‌هاي هدف كمي در برنامه چهارم توسعه مي‌شود. بر اين اساس سند ملي توسعه هر استان مبناي تهيه برنامه‌هاي ميان‌مدت و بودجه‌هاي سالانه آن استان است.

همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و در چارچوب اسناد بخشي و فرابخشي نسبت به تهيه برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي شامل اهداف كمي و شاخص‌هاي هر بخش اقدام و به استان‌ها ابلاغ كند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...