اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

مرجع

 
  • فصل اول – كليات، مدت و سرمايه

ماده 1- در اجراي قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/62، شركت شهركهاي صنعتي ايران كه در اين اساسنامه "شركت" ناميده مي‌شود، طبق مقررات اساسنامة ذيل تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني اداره مي‌شود.

ماده 3- مركز اصلي شركت تهران و مدت آن نامحدود مي‌باشد.

ماده 4- سرماية شركت 100 ميليون ريال منقسم به تعداد 1000 سهم 000ر100 ريالي با نام بوده و كلية سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

  • فصل دوم – موضوع و هدف

ماده 5- موضوع و هدف شركت عبارتست از :

  • الف- برنامه‌ريزي، مطالعه و بررسي همه‌جانبه جهت احداث شهركهاي صنعتي.
  • ب- احداث شهركهاي صنعتي و ايجاد امكانات زيربنايي و ارائة خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي.
  • پ‌- تأسيس شركتهاي شهرك صنعتي به‌منظور احداث شهركهاي صنعتي جديد با رعايت سياستهاي عمومي دولت در رابطه با توسعة صنايع در سطح كشور.

  • ت- انجام عمليات و خدمات لازم در كليه زمينه‌ها (فني، مالي، اداري، خدماتي، آموزشي و بازرگاني) براي گسترش و تأمين تأسيسات زيربنايي شهركهاي صنعتي و ساير خدمات موردنياز.

  • ث‌- مشاركت در هر نوع فعاليت كه موجب تسهيل تحقق اهداف قانون موضوع شركت گردد.
  • ج‌- ايجاد هماهنگي در احداث، اجراء و ادارة امور شهركهاي صنعتي و نظارت بر آنها به‌منظور استفادة مطلوب از شهركهاي مزبور.
  • چ‌- انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي، استفادة مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.
1 2 3 4