بخشنامه گمرك ايران در خصوص چگونگي صدور فرآورده هاي نفتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سايت نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
بخشنامه گمرك ايران در خصوص چگونگي صدور فرآورده هاي نفتي
تاريخ :1385/2/24
شماره بخشنامه :46666/747/859/71/98

 

گمرك.......

باسلام – با عنايت به مشكلات و گزارشات واصله از گمركات مختلف اجرائي در خصوص صدور فرآورده هاي نفتي ضمن اعلام تصميمات متخذه اخير گمرك ايران جهت تسهيلات قانوني توام با كنتر ل هاي لازم با رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قبلي بشرح ذيل مجددا تاكيد مي گردد.

1- نظر به اينكه مرجع ذيصلاح براي آزمايش و اظهار نظر در خصوص فراورده هاي نفتي ، موسسه استاندارد مي باشد و نمونه برداري از فرآورده هاي مزبور كار تخصصي و فني بوده و از مراحل آزمايش محسوب مي گردد لذا با عنايت به بخشنامه هاي مكرر اين دفتر ، نمونه برداري از فرآورده هاي نفتي ، كما في سابق توسط نمايندگان استاندارد ، در هر مورد ، مي بايست صراحتا نسبت به نداشتن مواد يارانه اي در محموله ، در نتيجه آزمايش اظهار نظر نموده باشد.

2- پيرو دستورالعمل و بخشنامه شماره 275650/747/859/718/423 مورخ 18/11/1384 مجددا تاكيد مي گردد صدور فرآورده هاي نفتي حتي در ظروف 4 ليتري از بازارچه ها امكان پذير نمي باشد.

3- در خصوص ايجاد تسهيلات قانوني ، توام با كنترل هاي لازم از سوي گمرك براي صادركنندگان ، چنانچه صادركننده فرآورده نفتي ، متقاضي صدور محموله ، قبل از مشخص شدن نتيجه آزمايش باشند ، در صورت توريع ضما نت نامه بانكي به ميزان تعيين شده در بخشنامه شماره 35669/525/102/54 مورخ 13/2/1385 دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران و تعهد مبني بر پذيرش مسئوليت احتمالي ناشي از نتيجه آزمايش بنحويكه مبلغ مزبور جريمه متعلقه را تامين نمايد، بلامانع خواهد بود.

ناصر ابراهيمي – مدير كل دفتر صادرات

1