اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك
تاريخ :79/11/10
شماره بخشنامه :2213/79/ك/ف


گمرك 00000

سلام عليكم - بدينوسيله باطلاع ميرساند مصوبه شماره 1906/79/ك/ف مورخ 2/9/79 در جلسه مورخ 4/11/79 كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به شرح ذيل اصلاح گرديد:

1- انواع پوشاك كلاه و پيش بند نوزاد به بند يك مصوبه فوق الذكر افزوده مي شود.

2- عبارت دستكش برزنتي يا اشبالت و پيش بند در بند 15 مصوبه مذكور به دستكش كار برزنتي يا اشبالت و پيش بند كار اصلاح ميگردد.

3- انواع كلاه تهيه شده از هر نوع پارچه در رديف البسه تهيه شده از همان جنس جاي مي گيرد. ساير مفاد مصوبه كماكان بقوت خود باقي است .

معاون خدمات صادراتي و بازاريابي - مركز توسعه صادرات ايران

1