نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه
تاريخ :79/11/18
شماره بخشنامه :2387/79/ك/ف


گمرك 0000

سلام عليكم - بدينوسيله باطلاع ميرساند قيمت پايه جهت اخذ تعهد ارزي انواع لوستر و قطعات مربوطه در جلسه مورخ 16/11/79 كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به شرح زير تعيين گرديد:

1- انواع لوستر -چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز- كنسول قاب آئينه و نظاير آن - بلوري و پوسته اي به هر درصد شيشه از قرار هر كيلو گرم 50/3 دلار (سه دلارو پنجاه سنت ).

2- انواع لوستر - چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز- كنسول قاب آئينه و نظاير آن (پلاستيكي )‌ بانسب وزني حداقل 60% از انواع مواد پليمري از قرار هر كيلوگرم 3 دلار ( سه دلار)

3- انواع لوستر- چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز- كنسول قاب آئينه و نظاير آن ساخته شده از انواع سراميك و چيني با نسب وزني حداقل 60%‌ سراميك و چيني و بقيه ساير قطعات از قرار هر كيلوگرم 2 دلار ( دو دلار)

4- انواع لوستر - چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز - كنسول قاب آئينه و نظاير آن ساخته شده از ورق لوله مفتول و يا قطعات ريخته گري برنجي و مسي آبكاري شده و يا نشده از قرار هر كيلو گرم 50/5 دلار (پنج دلار و پنجاه سنت )

5- انواع لوستر- چراغ - اباژور- آئينه شمعدان - ميز - كنسول قاب آئينه و نظاير آن ساخته شده از ورق لوله - تسمه و مفتول آهني رنگ شده آبكاري شده و نشده از قرار هر كيلو گرم 20/1 دلار (يك دلار و بيست سنت )

6- انواع لوستر- چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز - كنسول قاب و ائينه و نظاير آن ساخته شده از آلومينيوم از قرار هر كيلو گرم 80/3 دلار (سه دلار و هشتاد سنت )

7- انواع لوستر- چراغ - آباژور- آئينه شمعدان - ميز- كنسول قابل و آئينه و نظاير آن ساخته شده از چوب از قرار هر كيلو گرم 50/2 دلار (دو دلار و پنجاه سنت )

8- انواع قطعات لوستر حباب شيشه اي رنگي و غيررنگي از قرار هر كيلوگرم 35/0 دلار (سي و پنج سنت )

9 - انواع قطعات لوستر ساخته شده از انواع مواد پليمري ( هر نوع پلاستيكي )‌ از قرار هر كيلو گرم 75/0 (هفتاد و پنج سنت )

10- انواع قطعات لوستر ساخته شده از چيني و سراميك از قرار هر كيلو گرم 10/1 دلار (يك دلار و ده سنت )

11- انواع قطعات لوستر ساخته شده از مس يا برنج ريخته گري شده آبكاري شده يا نشده از قرارهر كيلوگرم 50/3 دلار (سه دلار و پنجاه سنت )

12- انواع قطعات لوستر ساخته شده از ورق - لوله و مفتول آهني آبكاري شده يا نشده از قرار هركيلوگرم 1 دلار (يك دلار)

13- انواع قطعات لوستر ساخته شده از آلومينيوم آبكاري شده يا نشده از قرار هر كيلوگرم 3 دلار (سه دلار)

14- انواع قطعات لوستر ساخته شده از چوب رنگ شده و يا نشده از قرار هر كيلو گرم 75/1 دلار (يك دلار و هفتاد و پنج سنت )

 15- صفحه شيشه روي ميز و كنسول از قرار هر كيلو گرم 50/0 دلار (پنجاه سنت )

تبصره - در صورتيكه ساعت در هر يك از اقلام فوق به كاربرده شده باشد مبلغ 20/1 دلار (يك دلار و بيست سنت ) بابت هر دستگاه ساعت به نرخهاي فوق اضافه مي گردد.

قيمت هاي فوق فوب مرزهاي خروجي كشور مي باشد.

معاون خدمات صادراتي و بازاريابي - مركز توسعه صادرات ايران

1