نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات
تاريخ :79/11/18
شماره بخشنامه :2386/79/ك/ف


گمرك 000000

سلام عليكم - بدينوسيله باطلاع ميرساند قيمت پايه جهت اخذ تعهد ارزي انواع بيسكويت و شكلات در جلسه مورخ 16/11/79 كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به شرح ذيل تعيين گرديد:

1- انواع بيسكويت در بسته بنديهاي مختلف شامل پتي بور- پتي مانژ- كرمدار-تردنمكي و نظاير آن از قرار هر كيلو گرم 50/0 دلار (پنجاه سنت )

2- انواع كيك و شيريني صنعتي مانند پم پم - كام - درنا - تي تاپ - نادري و نظاير آن از قرار هر كيلوگرم 45/0 دلار(چهل و پنج سنت )

3- انواع ويفر در بسته بنديهاي مختلف به غير از ويفر با روكش شكلات و كاكائو و نظاير آن از قرار هر كيلو گرم 55/0 دلار (پنجاه و پنج سنت )

4- انواع تافي و كارمل شامل آبنبات سنتي - آبنبات چوبي - بن بن - ترش - تافي كره اي و نظاير آن از قرار هر كيلو گرم 60/0 دلار (شصت سنت )

5- مرواريد لوله اي از قرار هر كيلو گرم 50/1 دلار (يك دلار و پنجاه سنت)

6- نان سوخاري در بسته بنديهاي مختلف از قرار هر كيلو گرم 10/1 دلار (يك دلار و ده سنت )

تبصره - در صورتيكه انواع فرآورده هاي رديف 1و2و3 با روكش شكلات - كاكائو يا نظاير آن صادر گردد مبلغ 15/0 دلار (پانزده سنت ) به قيمت هاي آن اضافه مي گردد. قيمتهاي فوق فوب مرزهاي خروجي كشور مي باشد.

معاون خدمات صادراتي وبازاريابي - مركز توسعه صادرات ايران

1