توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380 عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380
تاريخ :80/02/01
شماره بخشنامه :95/80/ك/ف


گمرك ....

پيرو نامه شماره 17625 مورخ 27/12/79 عنوان معاون محترم وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل گمرك ايران به شرح تصوير پيوست مبني بر ارسال (CD) قيمت هاي صادراتي بدين وسيله ضمن ابلاغ كليه قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380 در قالب يك عدد لوح فشرده (CD) بانك اطلاعات قيمت هاي صادراتي (Ver.1) خواهشمند است نكات ذيل را با توجه به مصوبه جلسه مورخ 26/3/79 منعقده در دفتر وزير محترم بازرگاني در اجرا مورد توجه قرار دهند:
0
1- از اين تاريخ مبناي اخذ تعهد ارزي از كالاهاي صادراتي قيمت هاي مندرج در لوح فشرده (CD) مذكور مي باشد و قيمت هاي مندرج از اظهار نامه هاي صادراتي مي بايست حداقل به ميزان قيمت هاي مندرج در (CD) باشد و اظهار كمتر از آن مجاز نيست

2- قيمت هاي مندرج در لوح فشرده (CD) قيمت هاي صادراتي جايگزين كليه بخشنامه هاي قبلي كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مي گردد.

3- چنانچه به هنگام مراجعه صادر كنندگان به گمركات اجرايي قيمت كالاي مورد نظر آنها در (CD) وجود نداشته باشد طبق اظهار صادر كننده اقدام و حداكثر ظرف يك هفته يك نسخه از اظهار نامه جهت دبير خانه كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به منظور بررسي و تصويب و وارد نمودن قيمت پايه صادراتي براي آن كالا در نسخ بعدي (CD) ارسال شود.

4- كميسيون قيمت گذاري پس از بررسي قيمت قطعي كالاهاي جديد و يا هر گونه تغيير در قيمت هاي موجود در () را هر شش ماه يكبار در نسخه هاي بعدي لوح فشرده (CD) درج نموده و (CD) جديد قيمت هاي صادراتي را براي گمركات اجرايي ارسال خواهد نمود.

5- قيمت پايه براي اخذ تعهد ارزي صادركنندگان كه به روش اعتبار اسنادي اقدام به صدور كالا نمايند قيمت مندرج در اعتبار اسنادي صادراتي (LC) خواهد بود. اعلام وصول و ارايه نظرات و پيشنهادات آن گمرك محترم موجب امتنان مي باشد.

معاون خدمات صادرات و بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران


* متن نامه شماره 17625 مورخ 27/12/79 مركز توسعه صادرات ايران به شرح زير مي باشد:

رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران

ااحتراما در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر گسترش خدمات اطلاع رساني در بخش بازرگاني و در ادامه روند ساده سازي و اصلاح مقررات صادرات كشور و ارائه تسهيلات هر چه بيشتر صادر كنندگان مركز توسعه صادرات ايران نسخه اول بانك اطلاعات قيمت هاي كالاهاي صادراتي را توليد نموده كه به پيوست ايفاد مي گردد. مهمترين اهداف تهيه اين بانك اطلاعاتي آسان سازي و تسهيل در فرآيند قيمت گذاري كالاهاي صادراتي رقابتي نمودن قيمت هاي پايه صادراتي با قيمت هاي جهاني و بازارهاي هدف ايجاد سهولت در دستيابي به قيمت ها و اطلاع رساني دقيق و صحيح به عموم صادر كنندگان درخصوص قميت هاي پايه پيمان سياري كالاهاي صادراتي است.

 همچنين ساماندهي سيستم طبقه بندي كالايي همگوني اطلاعات قيمت هاي مصوب در كليه گمركات اجرايي كشور ارتقا فرهنگ استفاده از سيستم HS براي صادركنندگان كشور حذف تشريفات زايد اداري براي اخذ قيمت و اعلام به گمركات نيز از ديگر اهداف تديون اين بانك اطلاعات بوده است با توجه به برگزاري بيش از 140 جلسه كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي در سال 1379 بازنگري اغلب گروههاي عمده كالايي انجام شده و علاوه بر طبقه بندي صحيح كالايي قيمت هاي صادراتي با توجه به دو اصل رقابت در بازارهاي هدف و در نظر گرفتن كليه هزينه هاي سر راه صادرات كالا تعيين شده است و اين گام اساسي و مهم تعداد قيمت هاي عام كالاهاي صادراتي رابه تعداد كمتري تقليل داده عناوين و طبقه بندي كالاها و شفاف نموده و موجب تسهيل در انجام امور صادركنندگان در گمركات اجرايي گرديده است. جهت ايجاد طبقه بندي صحيح در بهره برداري از (CD) قيمت هاي صادراتي يك گروه كاري طبقه بندي و هماهنگ قيمت ها بر اساس كد سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري HS را انجام مي دهند كه به علت حجم بالاي كار و لزوم دقت در اين تلفيق در نسخه دوم بانك اطلاعات (VER.2) اين كد به مجموعه داده ها اضافه خواهد شد. در اين بانك اطلاعاتي اقلايم از قبيل نام كالا شماره مصوبه تاريخ تصويب شرح كالا و گروه كالايي وغيره وجود دارد كه قابليت جستجو براي هر يك از اطلاعات و علاوه بر آن قابليت جستجوي سريع با ورود اطلاعاتي مانند بخشي از نام و كالا و ..... وجود دارد. بدين ترتيب (CD) مذكور جايگزين صدها بخشنامه قيمت كالاي صادراتي قبلي گرديده و در كليه گمركات اجرايي كشور قابل استفاده مي باشد. و نياز به استعلام و يا مراجعه به كميته قيمت گذاري در رابطه با قيمت هزاران قلم كالاي صادراتي موجود در بانك اطلاعاتي فوق نمي باشد. هر گونه بازنگري و يا تغيير در قيمت هاي پايه صادراتي در فواصل زماني منظم و از طريق (CD) ارسال خواهد شد.

1