ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ و مرغ تخمگذار
تاريخ :80/02/16
شماره بخشنامه :210/34


وزارت جهاد كشاورزي - وزارت بازرگاني - سازمان حمايت از مصرف كننندگان و توليد كنندگان

پيرو مصوبه شماره 2038/34 مورخ 24/11/79 شوراي اقتصاد در خصوص جبران زيان ناشي از خريد مرغ چرب تخم گذار- شوراي اقتصاد (هيات وزيران ) در جلسه مورخ 5/2/80 به منظور تنظيم بازار تخم مرغ تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمود:

1- مبلغ چهل (40) ميليارد ريال از اعتبارات بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار مركز توسعه صادرات ايران قرار مي گيرد تا متناسب با ميزان صادرات تخم مرغ و مرغ تخمگذار به صادركنندگان كالاهاي مذكور پرداخت گردد.

2- به ازا هر كيلو مرغ چرب تخمگذار كه به صورت اختياري و داوطلبانه از طريق كشتكار توسط مرغداري هاي كشور از چرخه توليد حذف مي گردد. مبلغ دو هزار (2000) ريال يارانه در سقف پنج هزار (5000) تن جمعا به مبلغ ده (10) ميليارد ريال از محل اعتبارات بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (دستگاه مباشر) جهت پرداخت به مرغداريهاي فوق الذكر قرار مي گيرد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از يارانه مذكور تمهيدات لازم را به منظور تنظيم توليد تخم مرغ - متناسب با نياز كشور و صادرات فراهم آورد.

محمد رضا عارف - معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

1