مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تمهيدات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تمهيدات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت از واحدهاي كوچك توليدي با استفاده از امكانات شركت شهركهاي صنعتي ايران

تاريخ :82/04/22
شماره بخشنامه :74039/1901


وزارت صنايع و معادن – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري دريكصد و دومين جلسه مورخ 24/3/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انسجام و جامعيت وظايف، تمركز وظايف و فعاليت هاي مرتبط و پيوسته و كاهش تشكيلات دولت و در جهت فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي يا بهره گيري از توانايي ها و امكانات بالقوه و بالفعل موجود در شركت شهر ك هاي صنعتي ايران تصويب نمود:

1- وظايف مربوط به سياستگذاري و تنظيم مقررات مربوط به حمايت هاي لازم از صنايع كوچك ، از سازمان صنايع كوچك ايران متنزع و به وزارت صنايع و معادن منتقل مي شود و تشكيلات اين وزارتخانه متناسب با انتقال وظايف مذكور حداكثر تا شهريور ماه سالجاري اصلاح مي گردد.

2- وظايف و فعاليت هاي اجرايي - حمايتي سازمان صنايع كوچك ايران به شركت شهركهاي صنعتي ايران منتقل شده و عنوان اين شركت به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه به صورت شركت دولتي اداره خواهد شد، تغيير مي يابد. سازمان مزبور موظف است با انجام اقدامات لازم و با مشاركت تشكل هاي غيردولتي موجبات توسعه صنايع كوچك در بخش غيردولتي را فراهم كند.

3- با اجراي بند هاي 1و2 كليه مسئوليت ها ، اختيارات، نيروي انساني ، اعتبارات ، بدهي ، دارايي ها و اموال آن با تشخيص وزارت صنايع و معادن حسب مورد به وزارتخانه ها و يا سازمان صنايع و شهركهاي صنعتي ايران واگذار مي گردد.

4- وزارت صنايع و معادن مكلف است درچارچوب مفاد اين مصوبه و به منظور كاهش تصدي دولت افزايش سطح اشتغال، بهبود روشهاي توليد، كاهش ضايعات و ارتقاي مهارت كاركنان و در جهت فراهم آمدن موجبات توسعه كارآفريني و كمك به سياستهاي توسعه منطقه اي حداكثر ظرف مدت 3 ماه اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران را مورد بازنگري قرارداده و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به تصويب هيات وزيران برساند.

5- وزارت صنايع و معادن مسئول حسن اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش پيشرفت كار را به دبيرخانه شورايعالي اداري ارائه مي نمايد.

 محمد ستاري فر - معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

1