تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه :
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران
تاريخ :80/02/09
شماره بخشنامه :4523/ت24410ه


سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت صنايع و معادن

هيات وزيران درجلسه مورخ 18/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع نامه شماره 1021926 مورخ 28/12/1379 وبه استناد ماده (8) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن – مصوب 1379 – اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران

ماده 1- سازمان صنايع كوچك ايران كه دراين اساسنامه به طور اختصار (( سازمان)) ناميده مي شود به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غير دولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين سياستگذاري تنظيم حمايت هاي لازم از صنايع كوچك تشكيل مي شود. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن و براساس مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 2- مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به تشكيل واحدهاي سازماني مورد نياز در سازمان صنايع و معادن استانها اقدام نمايد.

ماده 3- سازمان از لحاظ مقررات اداري و استخدامي مشمول مقررات موضوع ماده (13) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مي باشد.

ماده 4- ضوابط مربوط به تعيين و تشخيص صنايع كوچك و حدود مسئوليت هر يك از دستگاههاي اجرايي دراين رابطه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن جهاد كشاورزي و بازرگاني و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 5- اهم وظايف سازمان عبارتند از :

الف – تدوين سياستها و خطي مشي هاي صنايع كوچك در چارچوب سياست هاي كلي صنعتي كشور و پيشنهاد به مراجع مربوط .
ب – هدايت و حمايت از صنايع كوچك در جهت افزايش سطح اشتغال بهبود روش هاي توليد كاهش ضايعات و رعايت ضوابط زيست محيطي و بالا بردن مهارت كاركنان اين بخش .
پ – بررسي و شناخت مشكلات و نارسايي هاي موجود در ايجاد و توسعه صنايع كوچك و ارايه راهكارهاي مناسب در جهت رفع آنها .
ت – فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع كوچك .
ث – انجام بررسي هاي لازم به منظور برقراري ارتباط و هماهنگي لازم بين صنايع كوچك با يكديگر و همچنين با صنايع متوسط و بزرگ .
ج – مطالعه بررسي و پيشنهاد مقررات و راهكارهاي قانوني براي ايجاد و توسعه صنايع كوچك
چ – تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه كار آفريني در صنايع كوچك و انجام حمايت هاي لازم جهت اجراي آنها
ح – تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي كوتاه مورد نياز صنايع كوچك و ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي آنها
خ – ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين نيازمنديهاي صنايع كوچك در زمينه هاي مواد اوليه و قطعات توسط بخش غير دولتي
د – انجام اقدامات لازم به منظور سازماندهي صنايع كوچك توسط تشكل هاي صنعتي و تخصصي مربوط
ذ – برنامه ريزي در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد نياز صنايع كوچك و اعمال حمايت هاي لازم در اين زمينه
ر – برنامه ريزي و حمايت از واحدهاي كوچك صنعتي جهت دريافت اعتبارات و تسهيلات از نظام بانكي كشور
ز – مطالعه و ارايه پيشنهادهاي لازم براي ساماندهي بازار سرمايه و بازارهاي مالي و پولي در زمينه حمايت از صنايع كوچك

ماده 6- رئيس سازمان توسط وزير صنايع و معادن منصوب مي شود و سمت معاون وزير صنايع و معادن را دارا مي باشد. و مسوول تهيه و اجراي برنامه هاي سازمان بوده و مسووليت كليه امور اجرايي مالي استخدام عزل نصب و نقل و انتقال مستخدمان سازمان را با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار مي باشد. همچنين نمايندگي سازمان را در برابر اشخاص حقوقي و مراجع قضايي با حق توكيل به غير به عهده دارد. رئيس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان و يا مديران سازمان تفويض نمايد.

ماده 7- سازمان مكلف است از تشكيلات خود را تهيه و پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا نمايد.

ماده 8- هرگونه تغييرات و اصلاحات لازم در اين اساسنامه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران صورت خواهد گرفت . اين متن به موجب نامه شماره 1100/21/80 مورخ 29/1/1380 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

حسن حبيبي – معاون اول رئيس جمهور

1