قانون تامين اجتماعي (تعاريف‌ - كليات‌) عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سازمان بيمه تامين اجتماعي

مرجع

 

قانون تامين اجتماعي

مواد قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌مصوب 3/4/1354 با اعمال‌ آخرين‌ اصلاحات‌

 

فصل‌ اول‌
تعاريف‌ - كليات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، همچنين‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهاي‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و سرمايه‌گذاري‌ و بهره‌برداري‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود، تشكيل‌ مي‌گردد سازمان‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد، اداره‌ خواهد شد.
 
• تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌، مصوب‌ تيرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و كليه‌ وظايف‌ و دارايي‌ و مطالبات‌ و ديون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.

• تبصره‌ 2. كليه‌ واحدهاي‌ اجرائي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1355، از سازمان‌هاي‌ مذكور منتزع‌ و با كليه‌ وظايف‌ و دارايي‌ و مطالبات‌ و ديون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ مي‌شود.

• تبصره‌ 3. كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سابق‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ به‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنين‌ كارمنداني‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در نواحي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمين‌ اجتماعي‌ اشتغال‌ دارند و كليه‌ حقوق‌ و مزاياي‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلي‌ و اد اري‌ تأمين‌ اجتماعي‌ دريافت‌ مي‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شوند.
 
ماده‌ 2. تعاريف‌:

 
• بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد.

• خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌ شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند.

• كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما يا نماينده‌ او در آن‌جا كار مي‌كند.

• كارفرما شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور يا به‌ حساب‌ او كار مي‌كند. كليه‌ كساني‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدير يا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده‌ كارفرما محسوب‌ مي‌شوند و كارفرما مسئول‌ انجام‌ كليه‌ تعهداتي‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ مزبور در قبال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ مي‌گيرند.

• مزد يا حقوق‌ يا كارمزد در اين‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ نقدي‌ يا غيرنقدي‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.

• حق‌ بيمه‌ عبارت‌ از وجوهي‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ و براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

• بيماري‌، وضع‌ غيرعادي‌ جسمي‌ يا روحي‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درماني‌ را ايجاب‌ مي‌كند يا موجب‌ عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار مي‌شود يا اين‌ كه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد مي‌گردد.

• حادثه‌ از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ اتفاقي‌ است‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثير عامل‌ يا عوامل‌ خارجي‌ در اثر عمل‌ يا اتفاق‌ ناگهاني‌ رخ‌ مي‌دهد و موجب‌ صدماتي‌ بر جسم‌ يا روان‌ بيمه‌شده‌ مي‌گردد.

• غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در ايام‌ بارداري‌، بيماري‌ و عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ به‌ جاي‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

• وسائل‌ كمك‌ پزشكي‌ (پروتز و اروتز) وسايلي‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ يا براي‌ جبران‌ نقص‌ جسماني‌ يا تقويت‌ يكي‌ از حواس‌ به‌ كار مي‌روند.

• كمك‌ ازدواج‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط خاصي‌ براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

• كمك‌ عائله‌مندي‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندي‌ توسط‌ كارفرما به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

• از كارافتادگي‌ كلي‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌به‌ نحوي‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ بيش‌ از يك‌ سوم‌ از درآمد قبلي‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

• از كارافتادگي‌ جزئي‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگر فقط‌ قسمتي‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

• بازنشستگي‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

• مستمري‌ عبارت‌ از وجهي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد به‌ بيمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او براي‌ تأمين‌ معيشت‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ مي‌شود.

• غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغي‌ است‌ كه‌ به‌ طور يك‌ جا براي‌ جبران‌ نقص‌ عضو يا جبران‌ تقليل‌ درآمد بيمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ مي‌شود.

• كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بيمه‌ شده‌ در مواردي‌ كه‌ خانواده‌ او اين‌ امر را به‌ عهده‌ مي‌گيرند پرداخت‌ مي‌گردد.
 
ماده‌ 3.تأمين‌ اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشد:

• حوادث‌ و بيماري‌ها
• بارداري‌
• غرامت‌ دستمزد
• از كارافتادگي‌
• بازنشستگي‌
• مرگ‌
• مقرري‌ بيمه‌ بيكاري‌

• تبصره‌ 1 : مشمولين‌ اين‌ قانون‌ از كمك‌هاي‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

• تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخيص‌ سن‌ براي‌ برخورداري‌ از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شناسنامه‌اي‌ است‌ كه‌ در بدو بيمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ارائه‌ شده‌ يا مي‌شود و هرگونه‌ تغييراتي‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آيد براي‌ سازمان‌ ياد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ نيز مشمول‌ اين‌ حكم‌ خواهند بود. 

1 2 3