قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌ عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سازمان بيمه تامين اجتماعي

مرجع

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌،
بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌ مصوب‌
13/2/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

* ماده‌ 1. بندهاي‌ ماده‌ (88) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ حذف‌ و عبارت‌ زير جايگزين‌ آن‌ مي‌شود:

* ماده‌ 88. دريافت‌ بيش‌ از يك‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ يا بازخريد خدمت‌ براي‌ ايام‌ واحد خدمت‌ از سازمانها و صندوقهاي‌ مربوط‌ به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شركتهاي‌ دولتي‌، شهرداريها و مؤسسات‌ تابعه‌ و يا وابسته‌ به‌ آنها و همچنين‌ مؤسسات‌ غيردولتي‌ كه‌ بيش‌ از بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) سرمايه‌ يا بودجه‌ سالانه‌ آنها به‌ تشخيص‌ هيأت‌ وزيران‌ از محل‌ درآمد عمومي‌ تأمين‌ مي‌شود ممنوع‌ است‌.

* ماده‌ 2. در ماده‌ (81) و (82) و تبصره‌ (1) ماده‌ (87) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مصوب‌ 31/3/1345 و بند (پ‌) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مصوب‌ 25/11/1374 جز در مورد حقوق‌ وظيفه‌ كه‌ به‌ علت‌ انفصال‌ يا محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ مستخدم‌ برقرار مي‌شود، ميزان‌ چهار پنجم‌ به‌ تمام‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا حقوق‌ بازنشستگي‌ اصلاح‌ مي‌گردد.

* ماده‌ 3. دولت‌ موظف‌ است‌ كمك‌ هزينه‌ عائله‌مندي‌ كاركنان‌ شاغل‌، از كار افتاده‌ و يا بازنشسته‌ را در صورت‌ فوت‌، به‌ همسر دائم‌ آنها، مادامي‌ كه‌ در قيد حيات‌ باشند بپردازد.

* ماده‌ 4. در بند (ت‌) ماده‌ (86) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ عبارت‌ بعد از «عيال‌ دائمي‌ متوفي‌» حذف‌ مي‌گردد.

* ماده‌ 5. قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ (2) ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وارث‌ كارمندان‌ مصوب‌ 28 آذرماه‌ 1338 و برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:

1. در بند (ب‌) قانون‌ مذكور پس‌ از كلمه‌ «شوهر» كلمه‌ «حرفه‌» حذف‌ مي‌گردد.
2. تبصره‌ (2) قانون‌ مذكور حذف‌ مي‌گردد و تبصره‌ (3) به‌ تبصره‌ (2) تبديل‌ مي‌يابد.

* ماده‌ 6. عبارت‌ دو سوم‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) و بند (ج‌) و تبصره‌ (2) ماده‌ (2) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مصوب‌ 23/6/1373 و محدوديت‌ حداكثر پرداخت‌ در حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ حذف‌ مي‌گردند و در هر حالت‌ معدل‌ تمامي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ با اعمال‌ آخرين‌ ضريب‌ حقوق‌ سال‌ بازنشستگي‌ مبناي‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا وظيفه‌ خواهد بود.

* ماده‌ 7. ماده‌ (1) و بند (1) ماده‌ (3) قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 26/2/1375 و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 16/8/1376 به‌ ترتيب‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:

ــ به‌ كاركنان‌ شاغل‌ مذكور در قوانين‌ فوق‌الاشاره‌ هنگام‌ بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ يا فوت‌ در مقابل‌ كليه‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ به‌ ازاي‌ هر سال‌ خدمت‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ آخرين‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ دريافتي‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ــ كمك‌ هزينه‌ ازدواج‌ در مورد ازدواج‌ دائم‌ خود و فرزندان‌ مستخدمين‌ شاغل‌، بازنشسته‌ از كارفتاده‌ و متوفي‌ فقط‌ يك‌ بار حسب‌ مورد.

* ماده‌ 8. تبصره‌ (3) ماده‌ (3) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 13/6/1370 موضوع‌ اعطاء دو گروه‌ بالاتر در مورد مستخدميني‌ كه‌ به‌ سبب‌ انجام‌ وظيفه‌ فوت‌ و يا از كارافتاده‌ شده‌ و يا بشوند نيز لازم‌الاجراء است‌.

* ماده‌ 9. مستخدمين‌ موضوع‌ مواد (143) و (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ كه‌ در يكي‌ از مؤسسات‌ دولتي‌ مستثني‌ شده‌ از قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ خدمت‌ مي‌نمايند تابع‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ و قوانين‌ اصلاحي‌ آن‌ باشند، هنگام‌ بازنشستگي‌ يا فوت‌ و يا از كارافتادگي‌، معدل‌ تمامي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌ آنان‌ كه‌ ملاك‌ كسور بازنشستگي‌ است‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ مبناي‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا وظيفه‌ خواهد بود.

* ماده‌ 10. اين‌ قانون‌ در مورد كليه‌ مشمولين‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ مصوب‌ 23/6/1373 كه‌ بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند از تاريخ‌ 1/1/1379 لازم‌الاجراء مي‌باشد و هرگونه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.

تبصره‌: قسمت‌ اول‌ ماده‌ (7) موضوع‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ در مورد كاركناني‌ كه‌ از 1/1/1379 بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند لازم‌الاجراء مي‌باشد.

* ماده‌ 11. بار مالي‌ ناشي‌ از اجراء اين‌ قانون‌ از محل‌ كسور بازنشستگي‌ مربوطه‌ و سرمايه‌گذاري‌ و سود سپرده‌گذاري‌هاي‌ كسور بازنشستگي‌ مشتركين‌ (اعم‌ از موجوديهاي‌ صندوق‌، بدهيهاي‌ دولت‌ و مازاد طراز مثبت‌ صندوق‌) از سوي‌ صندوق‌هاي‌ ذي‌ربط‌ و ساير منابع‌ زير تأمين‌ خواهد شد:

ــ بندهاي‌ (د) و (ه) ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌.
ــ بند (ه) تبصره‌ (4) و قسمت‌ دوم‌ بند (ي‌) تبصره‌ (10) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 كل‌ كشور.
ــ قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 26/2/1375 و 16/9/1376.
ــ رديف‌هاي‌ حقوقي‌ به‌ جاي‌ مانده‌ كاركناني‌ كه‌ بازنشسته‌، فوت‌ و يا از كارافتاده‌ مي‌شوند، در سال‌ مربوطه‌ از طريق‌ برگشت‌ به‌ خزانه‌ دولت‌.
ــ كسور بازنشستگي‌ مربوطه‌ (مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» اين‌ قانون‌ كه‌ از آن‌ كسور بازنشستگي‌ دريافت‌ مي‌شود.)

* ماده‌ 12. به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود نرخ‌ كسور بازنشستگي‌ كليه‌ كاركنان‌ بخش‌ دولتي‌ اعم‌ از كشوري‌ و لشكري‌ را به‌ صورت‌ يكسان‌ و حداكثر تا نه‌ درصد (9%) سهم‌ كاركنان‌ و يك‌ و نيم‌ برابر آن‌ سهم‌ دولت‌ تصويب‌ و اجراء نمايد و عدم‌ تصويب‌ آن‌ مانع‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ نخواهد بود.

* ماده‌ 13. در صورت‌ نياز به‌ دستورالعمل‌هاي‌ اجرائي‌ حسب‌ مورد، توسط‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ (براي‌ نيروهاي‌ مسلح‌) وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ (براي‌ مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌) و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور براي‌ ساير مشمولين‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ خواهد گرديد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سيزده‌ ماده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ سيزدهم‌ ارديبهشت‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و نظر شوراي‌ نگهبان‌ در مهلت‌ مقرر در اصل‌ نود و چهارم‌ (94) قانون‌ اساسي‌ و ماده‌ (86) آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ واصل‌ نگرديده‌ است‌.

1