راهنماي ثبت شركت تعاوني عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 اينترنت

مرجع

 

شركت‌هاي تعاوني

براي تشكيل هر شركت تعاوني، بدواً لازم است عده اي مركب از حداقل 7 نفر متقاضي حائز شرايط قانوني مربوط جهت عضويت در آن، جلسه مجمع عمومي مؤسس را بر اساس مفاد ماده 31 و 32 قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران تشكيل داده و سه نفر را از بين خود به عنوان هيئت مؤسس مامور تمهيد مقدمات تشكيل تعاوني از جمله تهيه كليات طرح پيشنهادي و اساسنامه، دعوت به عضويت افراد واجد شرايط و برگزاري اولين مجمع عمومي عادي (در صورت موافقت وزارت/ اداره كل تعاون با تشكيل تعاوني) نمايند.

هيئت مزبور پس از مطالعات و بررسيهاي كافي طرحي مشتمل بر توجيه ضرورت تشكيل تعاوني، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اوليه عضويت (و مهارت ها و تخصصهاي آنان در تعاوني هاي توليدي) نحوه تدارك سرمايه و ديگر امكانات مورد نياز براي تشكيل و شروع فعاليت تعاوني، قيد ميزان سهمي كه هر عضو بايد در جهت تامين سرمايه شركت (با تعيين مقدار لازم التاديه) خريداري نمايد، اعلام نام بانك يا مؤسسه اعتباري كه در نظر است اقدام به افتتاح حساب جاري در آن شود، شرح ميزان و نحوه سرمايه گذاري و مشاركت وزارتخانه، سازمان و يا شركت دولتي، وابسته يا تحت پوشش دولت، بانكها، نهاد انقلاب اسلامي و يا تعاوني ديگر (در صورتيكه واحدي از واحدهاي مزبور قبول سرمايه گذاري و مشاركت نموده باشند تهيه نموده و ضمن معرفي نماينده تام الاختيار (برابر فرم شماره 1) به وزارت/ اداره كل تعاون ارائه كند.

 وزارت/ اداره كل تعاون متعاقب وصول كليات طرح پيشنهادي و تقاضانامه موافقت با تشكيل تعاوني (فرم شماره 1) طرح شده از سوي هيئت مؤسس را بر اساس ضوابط مقرر در آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و اظهار نظر قرار داده و در صورت اعلام موافقت (برابر فرم شماره 2 پيوست) نمونه اساسنامه و فرمهاي مورد نياز را كه براي سهولت كار مراجعين تهيه شده (فرمهاي شماره 3و4و5و6و7و8و9و10) در اختيار نماينده هيئت مؤسس قرار مي دهد.

1 2 3 4