تسهيلات ارائه شده بانك رفاه كارگران عنوان

 دبيرخانه بانك رفاه كارگران

نويسنده

 اينترنت

مرجع

 
 • اعطاي تسهيلات ارزي

به منظور گسترش دامنه فعاليتهاي ارزي و کمک به احداث و راه اندازي پروژه هاي عمراني و مشارکت در امر سازندگي ،بانک رفاه تسهيلات ارزي مورد نياز شرکتهاي معتبر را بر اساس ضوابط موجود به اين شرکتها پرداخت مي نمايد.

 • تسهيلات مضاربه

در چارچوب اين قرارداد بانک بعنوان مالک ،سرمايه لازم را در اختيار مشتريان (عامل) قرار داده تا با آن تجارت نموده ودر سود حاصله (به نسبت از قبل تعيين شده) با بانک شريک شوند.کاربرد مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي شامل صادرات مي باشد.

مضاربه از جمله تسهيلات کوتاه مدت و معادل يکدوره گردش کالا و بطور معمول حداکثر يکسال مي باشد.

 • تسهيلات مشارکت مدني

مشارکت مدني عبارت است از :آميختگي و ترکيب سرمايه نقدي و غير نقدي اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد بري انجام کاري معلوم.مشارکت مدني از جمله عقودي است که منابع لازم را بري توسعه فعاليتهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي در اختيار متقاضيان قرار ميدهد.

در موارد زير مي توان از عقد مشارکت مدني استفاده نمود:

 1. توليد و فروش محصول
 2. واردات ماشين آلات،مواد اوليه و ابزار کار
 3. واردات کالا به قصد فروش
 4. بازرگاني داخلي
 5. احداث مسکن انفرادي و انبوه سازي
 6. بخش خدمات
 7. صادرات
 8. خريد محصولات کشاورزي و دامپروري
 • تسهيلات سلف

طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا ،بانک مي تواند به منظور اعطي تسهيلات لازم جهت تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي منحصرا"بنا به در خواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها در قالب عقد سلف نمايد.يا بعبارت ديگر تسهيلات سلف عبارتست از :پيش خريد محصولات توليدي به قيمت معين.مدت قرارداد حداکثر معادل يک دوره توليد بوده مشروط بر آنکه از يکسال تجاوز ننمايد.

 • تسهيلات فروش اقساطي

فروش اقساطي در يک تعريف کلي عبارتست از :واگذاري عين به قيمتي معلوم از يک طرف به طرف ديگر به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معين دريافت گردد.

موارد استفاده از عقد فروش اقساطي عبارتند از:

 1. فروش اقساطي مسکن
 2. فروش اقساطي مواد اوليه
 3. فروش اقساطي لوازم يدکي و ابزار کار ،وسايل توليد ،ماشين آلات و تاسيسات
 4. فروش اقساطي وسايل حمل و نقل
 5. فروش اقساطي کالهاي مصرفي بادوام
 6. تسهيلات اجاره به شرط تمليک

اجاره به شرط تمليک عقد اجاره ي است که در آن مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد ،عين مستاجره را مالک گردد.بانک به منظور ايجاد تسهيلات لازم بري گسترش امور خدماتي ،کشاورزي ،صنعتي و معدني و ساختمان و مسکن ،منحصرا"بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره بشرط تمليک و استفاده خود،اموال منقول و غير منقول را خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليک در اختيار متقاضي قرار مي دهد.

 • تسهيلات جعاله

جعاله عبارتست از :التزام شخص(جاعل) يا کارفرما به ادي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملي معين،طبق قرارداد طرفي که عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانکار ناميده مي شود.

واحدها مي توانند به منظور گسترش فعالِت هاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به دريافت تسهيلات جعاله نمايند.جعاله از جمله تسهيلات کوتاه مدت اعتباري بري گسترش امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي و ميان مدت در بخش مسکن است.

 • تسهيلات قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطايي عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي نمايد.

کاربرد اين نوع تسهيلات جهت کمک مالي در موارد ذيل مي باشد:

 • تامين وسايل و ابزار و ساير امکانات لازم بري ايجاد کار جهت کساني که فاقد اينگونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني.
 • کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي،دامي،صنعتي
 • رفع احتياجات ضروري(هزينه هاي ازدواج،تهيه جهيزيه،درمان بيماري،تعمير و تامين مسکن،کمک هزينه تحصيلي،کمک بري ايجادمسکن در روستاها)تعهد بازپرداخت قرض گيرنده ،صرفا" معادل مبلغ دريافتي بعلاوه کارمزد آن خواهد بود.
 • تسهيلات وجوه اداره شده

وجوه اداره شده عبارتند از :وجوهي که از سوي صاحبان وجه (سازمانها،شرکتهاو...)نزد بانک توديع مي شوند تا به مصارف معيني که از سوي صاحبان وجه اعلام مي گردد،برسند.

بانک در قبال ارائه اينگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه ،اعلام مي گردد،برسند.بانک در قبال ارائه اينگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه ،درصدي را به عنوان کارمزد از تسهيلات گيرنده دريافت مي نمايد.نرخ سود و مدت اين نوع تسهيلات با نظر صاحب وجه تعيين مي گردد.

 • ايجاد تسهيلات ويژه بري سازمانها و موسسات

سازمانها  و موسساتي که حسابهاي اصلي خود را نزد شعب بانک رفاه متمرکز نمايندوگردش حساب بالايي داشته باشند،از خدمات زير برخوردار مي گردند:

 • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در محل موسسه و در صورت حصول شرايط ،ايجاد باجه در محل
 • اولويت در اعطاي تسهيلات بانکي

تسهيلات مالي تا سقف 100 ميليون ريال

بانک رفاه درراستاي توسعه حمل ونقل درون شهري و ايجاد اشتغال پايدار به شرکتهاي حمل و نقل درون شهري (داراي مجوز ) در قبال جذب و اشتغال نيروي کار جديد به ازاي هر نفر  تا سقف 100 ميليون ريال  تسهيلات مالي جهت خريد خودروهاي جمعي (ون) و ميني بوس نو و دست اول  پرداخت مي نمايد.

شرايط پرداخت:

 • حداقل 30% از نيروهاي جذب شده بايستي مقرري بگير صندوق بيمه بيکاري باشند.
 • نرخ سود تسهيلات برابر نرخ جاري مصوب شوراي پول و اعتبار بوده که در حال حاضر 14%مي باشدکه به نسبت تعداد مقرري بگيران جذب شده،10 درصد از آن به عنوان يارانه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

 • سقف تسهيلات اعطايي جهت خريد هر دستگاه خودرو تا 80% قيمت خودرو و حداکثر بين يکصد ميليون ريال به ازي جذب يک نفر نيروي کار جديد ومدت باز پرداخت تسهيلات حداکثر 5 سال مي باشد.

 • نداشتن بدهي معوق و چک برگشتي نزد سيستم بانکي از جمله شرايط دريافت تسهيلات مي باشد.
 • سفته معتبر حداقل به ميزان اصل و سود تسهيلات و همچنين ترهين خودرو از جمله مهمترين وثائق مورد نياز بري اعطاي تسهيلات مذکور است.
 • متقاضيان مي توانند جهت ارائه درخواست به دبير خانه کميته اجراي طرح ،مستقر در سازمان کار و اموراجتماعي استان مراجعه نمايند.
1