راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

شركت با مسئوليت محدود

تعريف شركت با مسئوليت محدود 
    
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م 94 ق.ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت ( م 95 ق.ت)

مدارك مورد نياز شركت با مسئوليت محدود
1- تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2 برگ
2- شركت نامه 2 برگ
3- اساسنامه 2 جلد
4- صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره 2 نسخه
5- فتوكپي شناسنامه شركا ومديران ( در صورتي كه خارج از سهامداران انتخاب شود)
6- اخذ وارائه مجوز در صورت نياز 

روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود 

1- پس از تكميل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركتنامه (مطابق نمونه ضميمه) و تهيه دو جلد اساسنامه و امضاي ذيل تمام اوراق توسط تمام شركا جهت پرداخت هزينه تعيين نام پس ازا خذ فيش به بانكهاي معين مراجعه و فيش پرداختي را به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام مي نمايد.

2- چند نام ( با توجه به اينكه : 1- نام خارجي نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد 3- داراي معنا و مفهوم باشد 4- با فرهنگ اسلامي مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسي نامهاي ارائه شده نسبت به انتخاب و تعيين نام اقدام ونام تعيين شده را در روي برگ اظهارنامه قيد مي نمايد و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد و اين نام بايد در واحد تعيين نام ثبت دفتر شود.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...