مقررات صادرات و واردات كالا عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سايت هم انديشي توسعه

مرجع

 

بر اساس آئين نامه اجرائي ورود هر نوع كالا به منطقه آزاد ارس به استثناي كالاهايي كه در شرع مقدس اسلام با قوانين كشوري غير مجاز شناخته شده است آزاد مي باشد. اين كالاها مي تواند از هر مبداء به جزء با مبداء ساخت اسرائيل با كمترين تشريفات وارد منطقه گردد. اما رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه براي كليه وارد كنندگان الزامي است. ميزان عوارضي كه بر ورود كالا تعلق مي گيرد از جمله منابع درآمد منطقه و تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح هاي زير بنايي منطقه محسوب مي گردد. در ضمن ميزان عوارض اخذ شده در منطقه آزاد ارس به نحوي تعيين خواهد شد كه امكان رقابت با مناطق آزاد كشور را فراهم آورد.

 شرايط صادرات كالا

- سازمان منطقه آزاد ارس مجاز است با رعايت مقررات نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشود اقدام نمايد. مراجع رسمي زيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدا صادره را بپذيرند.

- صدور كالاهاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه استفاده شده در آنها از منابع داخلي و خارجي تهيه شده باشد، كلاً مجاز ميباشد.

- ورود كالاهاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي بكار رفته در آن از پرداخت حقوقي گمرك و سود بازرگاني معاف مي باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي كه بكار رفته در كالاي ياد شده  دريافت خواهد شد.

- صدور كالاي ساخت داخل از منطقه به خارج از كشور نيز كه عينا صادر مي شوند، موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.

- خروج كالاهايي كه از نقاط مختلف كشور به منظور تعمير و يا تكميل به صورت موقت وارد منطقه آزاد ارس مي شود پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند مجاز تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمركي مي باشند. بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمت ها و لوازم كه منشاء خارجي داشته باشند مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشوري باشند.

- اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

- خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط  ( به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است ) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.

 شرايط واردات كالا

1-   1-   كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشور وارد منطقه مي شوند. چنانچه از نوع مصالح ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليتهاي زير بنائي (به استثناي وسائل تزئيني و مبل) با تشخيص سازمان و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

2- 2-  ماشين آلات و مواد اوليه اجزاء و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزار آلات توليدي، قطعات يدكي ماشين آلات توليدي و وسايل نقليه سرمايه اي (به استثناء اتومبيل سواري) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف، ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

3- 3-  كالاهايي كه از خارج با ساير مناطق آزاد كشور ( به استثناي موضوع بندهاي 1 و 2 ) به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

4- 4-  ورود كالا براي نگهداري اماني در انبارهاي اختصاصي منطقه براي مهلت هاي معين مجاز است و شامل مقررات داخلي منطقه مي گردد.

5- 5-  ورود كالا از خارج، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته بندي مجدد، تفكيك، درجه بندي، پاك كردن،  مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت سازمان مجاز است. استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده در منطقه بر اساس ارزش كالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي باشند.

1