مدارک موردنياز براي صدور بيمه‌نامه دوران بهره‌برداري معادن عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 صندوق سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني

مرجع

 

مدارک مورد نياز براي صدور بيمه نامه دوران بهره برداري معادن (کاهش قيمت - توقف موقت) 

1- درخواست جهت صدور بيمـه نـامـه مـوردنظر متقاضي .

2- تصوير گزارش پايان عمليات اکتشافي همراه با نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي بزرگ مقياس که طي آن کليه عمليات انجام شده اعم از ترانشه ها – چاهک ها تونل ها و نمونه برداري ها و به طور کلي کليه عوارض طبيعي و مصنوعي بر روي آن مشخص شده باشد . 

3- تصويرگواهي کشف .

4- تصوير شناسنامه و طرح بهره برداري معدن و در مورد واحدهاي کانه آرايي و فرآوري مواد معدني طرح توجيه فني اقتصادي که به تأييد سازمان صنايع و معادن استان رسيده باشد . 

5- تصوير پروانه بهره برداري معدن و يا مجوز واحدهاي کانه آرايي يا فرآوري مواد معدني داراي اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن آن از جهت قابليت توثيق .

6- تصوير قرارداد مسئول فني .

7- تصوير شناسنامه براي اشخاص حقيقي وتصوير اساسنامه شرکت و روزنامه رسمي با آخرين تغييرات آن براي اشخاص حقوقي.

8- تکميل پرسشنامه مربوط به بيمه نامه مورد نظر متقاضي .

9- مدارکي دال بر فروش مواد معدني يا محصول توليدي .

10-نتيجه استعلام از دستگاه هاي اجرايي نظير محيط زيست – منابع طبيعي و . . .

11-ارائه مدارک ماشين آلات ثابت و متحرک معدن شامل فاکتور خريد ،اسناد ماشين آلات ، بيمه نامه ها.

12-ارائه مدارک در ارتباط باتأسيسات ، مالکيت زمين ، مجوز برق و آب .

13-ميزان استخراج يا توليد واقعي سالانه معدن يا واحد کانه آرايي و فرآوري طي يک دوره بهره برداري پنج ساله به تفکيک سال .
14-قيمت تمام شده .

15- در صورتي که متقاضي (اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي در هيئت مديره) متخصص در امر معدن مي باشند مدارک تحصيلي خود را ارائه نمايند.

ضمناً از آنجائيکه مدارک در سيستم اين صندوق اسکن مي شود لطفاً کپي هاي ارسالي يک رو تهيه فرمائيد.


مدارک مورد نياز بيمه نامه اعتباري بهره برداري 

1- نامه درخواست جهت صدور بيمـه نـامـه اعتباري .

2- معرفي نامه بانک يا سازمان تسهيلات دهنده.

3- مشخص نمودن مبلغ وام پيشنهادي و مدت بازپرداخت آن و در مورد آن دسته از متقاضياني که پرداخت وام از سوي بانک مورد نظر نهايي شده باشد ، ارسال نقطه نظرات بانک وام دهنده در ارتباط با مبلغ وام و نحوه بازپرداخت آن ضروري است .

4- ارائه گزارش ارزيابي دقيق واحد عمليات متعلق به متقاضي دريافت کننده تسهيلات اعتباري ، همراه با مدارک و مستندات زير :

4-1- تصوير گزارش پايان عمليات اکتشافي همراه با نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي بزرگ مقياس که طي آن کليه عمليات انجام شده اعم از ترانشه ها – چاهک ها تونل ها و نمونه برداري ها و به طور کلي کليه عوارض طبيعي و مصنوعي بر روي آن مشخص شده باشد.

4-2- تصوير گواهينامه کشف .

4-3- تصوير شناسنامه و طرح بهره برداري معدن و در مورد واحدهاي کانه آرايي و فرآوري مواد معدني طرح توجيه فني اقتصادي که به تأييد سازمان صنايع و معادن استان رسيده باشد .

4-4- تصوير پروانه بهره برداري معدن و يا مجوز واحدهاي کانه آرايي يا فرآوري مواد معدني داراي اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن از نظر قابليت توثيق .

4-5- تصوير قرارداد مسئول فني .

4-6- تصوير شناسنامه براي اشخاص حقيقي وتصوير اساسنامه شرکت و روزنامه رسمي با آخرين تغييرات آن براي اشخاص حقوقي.

4-7- تکميل پرسشنامه مربوط .

4-8- مدارک دال بر فروش مواد معدني يا محصول توليدي .

4-9- نتيجه استعلام از دستگاه هاي اجرايي نظير محيط زيست ، منابع طبيعي و . . . (الزاماً براي معادن طبقه يک و واحدهاي فرآوري).

4-10- ارائه مدارک ماشين آلات ثابت و متحرک معدن شامل فاکتور خريد ،اسناد ماشين آلات ، بيمه نامه ها .

4-11- ارائه مدارک در ارتباط باتأسيسات ، مالکيت زمين ، مجوز برق و آب .

4-12- ميزان استخراج يا توليد واقعي سالانه معدن يا واحد کانه آرايي و فرآوري طي يک دوره بهره برداري پنج ساله به تفکيک سال .

4-13- قيمت تمام شده .

4-14- ارزش روز واحد عمليات همراه با گزارش ارزيابي .

4-15- در صورتي که متقاضي (اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي در هيئت مديره) متخصص در امر معدن مي باشند مدارک تحصيلي خود را ارائه نمايند.

• تذکر : آندسته از اکتشافگراني که مرحله اول عمليات اکتشاف را با موفقيت به پايان رسانده و ضرورت ادامه عمليات مرحله دوم نيز به تأييد سازمان صنايع و معادن استان رسيده باشد ، مي توانند از تسهيلات بيمه نامه اعتباري صندوق با سپردن تضمين لازم و کافي و يا وثيقه مورد قبول صندوق به منظور تاديه مبلغ تسهيلات اعتباري مورد درخواست ، استفاده نمايند .

ضمناً از آنجائيکه مدارک در سيستم اين صندوق اسکن مي شود لطفاً کپي هاي ارسالي يک رو تهيه فرمائيد.
پرسشنامه اعتباري بهره برداري                                                       

1