مراحل راه اندازي واحد توليدي غذايي و بهداشتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد معاونت غذا و دارو

مرجع

 

•  تكميل فرم تقاضاي صدور جواز تاسيس از سازمان صنايع ومعادن يا جهاد كشاورزي.

•  صدور جواز تاسيس توسط سازمانهاي صنايع ومعادن يا جهاد كشاورزي و ارسال رونوشت به اداره نظارت .

•  مكاتبه اداره نظارت با فرد متقاضي جهت ارائه نقشه پيشنهادي با مقياس 200/1 ودريافت شرايط وضوابط احداث واحدهاي توليدي. 

•  احداث واحد توليدي .

•  استعلام سازمان صنايع ومعادن يا جهاد كشاورزي از اداره نظارت .

•   صدور پروانه بهره برداري صنعتي توسط سازمان صنايع ومعادن يا جهاد كشاورزي .

•   درخواست صدور پروانه تاسيس بهداشتي از اداره نظارت.

•  درخواست صدور پروانه مسئول فني از اداره نظارت .

•  درخواست صدور پروانه بهره برداري از اداره نظارت .

•   درخواست صدور پروانه ساخت ( براي هر محصول ) ازاداره نظارت .

•   شروع توليد ( پس از صدور پروانه ساخت ) .

1