مدارك اوليه تاسيس داروخانه عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد معاونت غذا و دارو

مرجع

 

1- تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيح ، صفحه آخر )2 نسخه

2- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهي خدمت وظيفه 2 نسخه

3- اصل برگ عدم سوء پيشينه و كپي

4- در صورت كارمند بودن بجاي شماره 3 تصوير آخرين حكم كارگزيني از محل كار 2 نسخه

5- فرم شماره 2 (دقيق و كامل پر شده باشد )دو نسخه  تايپ گردد.

6- فرم شماره 5 (دقيق و كامل پر شده باشد) دو نسخه تايپ گردد .

7- تصوير پروانه داروسازي 2 نسخه

8- تصوير آخرين مدرك داروسازي دو نسخه (افراد متخصص داروسازي تصوير مدرك تخصصي ضروري ميباشد )

9- آمار جمعيت

10- در صورتيكه متقاضي تنها فرد در نوبت باشد تكميل فرم شماره 5

11- در مورد آنكه چند نفر در نوبت باشند ليست اولويت بندي دو نسخه تايپ گردد. فرم شماره 3

12- تصوير سوابق كاري (سربازي بعد از فارغ التحصيلي ، خدمت طرح الزام – طرح نيروي انساني – حكم استخدامي) نامه رسمي بايد باشد

13- سوابق كار داروخانه بعد از فارغ التحصيلي مندرج در برگ تشخيص صلاحيت (نامه هاي رسمي داروخانه با تصوير پروانه مسئول فني در آن داروخانه)

14- سوابق ايثارگري اصل نامه رسمي و كپي

15- تاييد سنوات خدمتي

16- تعهد نامه محضري متقاضي تاسيس(بصورت سند محضري)

17-  در صورتيكه داروخانه در روستا باشد (تصوير پروانه مطب داير در آن روستا )2برگ

18- در مورد داروخانه شبانه روزي پاسخ استعلام از داروخانه هاي در حريم

19-  پوشه 1عدد

20- پس از تكميل مدارك نام متقاضي در مناطق 4، 5/4 ،5 و 5/5 از كليه ليستهاي كامپيوتر حذف گردد و در صورتيكه در مناطق 5/3 يا 5/5 باشد از همان محل كه داروخانه تاسيس ميكند حذف شود.

1