آئين نامه اجرايي قانون ماده 13 قانون مواد خوردني و بهداشتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مرجع

 

ماده 1- كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسايل نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اماكن عمومي اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

تبصره 1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره2- استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايل نقليه مذكور ممنوع است.

تبصره 3- اشخاص مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذايي و آرايشي وبهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و 2 آن مستثني مي باشند.

ماده 2- كليه متصديان ، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 1 آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

تبصره 1-  كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند.

تبصره2- كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهدشد. مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد.

ماده 3- متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه، موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.
ماده 4- كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.

تبصره 1- كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاص مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرينجات، كله و پاچه، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشند.

تبصره 2- در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباسهاي محلي استفاده كنند.

ماده 5- متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده 6- متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذايي جلوگيري نمايند.

ماده 13- استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است.

ماده 15- مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها، كارخانجات و اماكن ومراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.

تبصره 1- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات جلوگيري كنند.

تبصره 2- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را كه كاملا از محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

ماده 21- آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد.

ماده 47- نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل ومواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است.

ماده 68- جنس مشخصات ظروف، وسايل و دستگاههايي كه براي محل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي روند بايد مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

ماده 76- جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شوند بايد از جنس سالم و استاندارد وكاملا تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد.

ماده 78- براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، فرآورده هاي خام و پخته غذائي دام طيور و آبزيان، كله و پاچه و آلايش خوراكي دام، شير و محصولات لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

ماده 79- براي حمل و نقل و جابجائي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز به مصرف مي رسد. همچنين انواع نان، شيرينيجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب، تميز و بهداشتي استفاده شود.

ماده 80- براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصولات نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي، حبوبات، غلات، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود.

ماده 81- كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر با جابجائي مواد غذايي سروكار دارند، مشمول ماده 2 آئين نامه  درخصوص اخذ كارت معاينه پزشكي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند.

ماده 82- صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند.

تبصره : حمل و نقل هر نوع كالاي غير مواد غذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 83- حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقليه به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 89- شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم و همچنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده و يا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبي از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانوني صاحب يا مدير موسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

1