نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مرجع

 

صدور گواهي بهداشت براي محموله هايي ضرورت دارد که در کشور مقصد جهت ترخيص ارائه آن الزامي مي باشد بديهي است براي ساير کشورهائي که گواهي بهداشت جزو مدارک ترخيص نمي باشد ضرورتي ندارد .
 
مدارک مورد نياز :

• درخواست معتبر و کتبي موسسه جهت صدور گواهي بهداشت محصول ، که در آن نام محصول ، نام تجاري ، اوزان بسته بندي ، نوع بسته بندي ، تاريخ توليد و انقضاء ، مرز خروجي و مقصد کالا قيد شده باشد.

• محصولات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه پروانة ساخت معتبر داشته باشند معمولا به استناد پروانه ساخت و در صورت تاييد شرايط فني و بهداشت موسسه، گواهي بهداشت توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي مربوطه و يا اداره كل نظارت صادر خواهد شد.

• در موادري كه بنا به تشخيص كارشناسي و در صورت لزوم از محمولة صادراتي نمونه برداري بعمل آيد گواهي بهداشت پس از تاييد آزمايشگاه صادر ميشود.

• در مورد محصولات سنتي كه فاقد پروانه هاي بهداشتي ميباشند و يا محصولاتي كه كد بهداشتي اخذ نموده اند پس از بازديد از محمولة صادراتي و در صورت لزوم نمونه برداري و تاييد آزمايشگاه گواهي بهداشت صادر ميگردد.

• چنانچه محصولات صادراتي بنا به دلايل مختلف به كشور عودت داده شوند ويا صادر كنندگان موفق به صدور آنها به خارج از كشور نگردند در صورتيكه مورد تاييد آزمايشگاه قرار گيرند و تاريخ مصرف آنها منقضي نگرديده باشد مشروط به نصب برچسب فارسي بر روي هر واحد، محصول قابل توزيع در داخل كشور خواهدبود.

1