آيين‌نامه دستمزد، كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد عنوان

 موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

نويسنده

 

مرجع

 

رياست جمهوري  - دبيرخانه شوراي عالي  مناطق آزاد تجاري  - صنعتي 

هيئت وزيران در جلسه مورخ  10/1/1382  با توجه به نامه شماره  4639ه/ب مورخ 5/11/1381 هيئت بررسي و تطبيق  مصوبات دولت  با قوانين و به استناد بند الف ماده (4)  قانون چگونگي  اداره مناطق آزاد تجاري  -  صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب  1372 – تصويب نمود:

  1. آيين نامه  حقوق و دستمزد كاركنان  سازمان هاي مناطق آزاد تجاري  - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع  تصويب نامه هاي شماره  42154/ت 16497ك مورخ  6/4/1375  و شماره 61254/ت 18432 مورخ  11/5/1376  و اصلاحيه هاي بعدي آن به شماره  76415/ت 19218  مورخ  27/12/1376  و 81488/ت 21014  مورخ  26/12/1377  لغو مي شود.

  2. كليه كاركنان  سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند.

  3. كليه كاركناني  كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مامور مي شوند نيز در مدت ماموريت از لحاظ پرداخت  حقوق و دستمزد مشمول  مقررات فوق خواهند بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

1