ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل عنوان

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

نويسنده

 خبرگزاري ايسنا

مرجع

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بخشنامه كه توسط لطف الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده به اين شرح است:

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ‌15/6/89 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (‌1) ماده (‌65) قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب به تأييد رييس‌جمهور محترم رسيده است و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

  • ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل:

كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ‌1 فصل اول بخشنامه شماره ‌14593/200 مورخ ‌21/2/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور) ارتقا مي‌يابند:

‌1ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بوده است، به ازاي هر شش سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌5 ارتقاء مي‌يابند.

‌2ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل) بوده است، به ازاي هر پنج سال سوابق تجرابي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌6 ارتقاء مي‌يابند.

‌3ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي ديپلم مي‌باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌7 ارتقاء مي‌يابند.

‌4ـشاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارداني يا همتراز مي‌باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌8 ارتقاء مي‌يابند.

‌5ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز مي‌باشدف به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌10 ارتقاء‌ مي‌يابند.

‌6ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌11 ارتقاء مي‌يابند.

‌7ـ شاغلين مجموعه مشاغلي كه شلرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي حرفه‌اي يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌12 ارتقاء مي‌يابند.

‌8ـ پزشكان متخصص و همچنين شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (ph.D) يا همتراز مي‌باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه ‌13 ارتقاء مي‌يابند.

تبصره ‌1 ـ كارمنداني كه به لحاظ كسب تجارب، مهارت و طي دوره‌هاي آموزش شغلي مربوط، از توانايي‌هاي لازم براي تصدي مشاغل بالاتر از شغل فعلي خود برخوردار مي‌شوند، وليكن داراي مدرك تحصيلي پيش‌بيني شده در آن شغل نمي‌باشند، به موجب ضوابطي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امكان تصدي مشاغل مذكور برخوردار مي‌شوند.

تبصره ‌2 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلي كه روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهاي فوق تطبيق ندارند مراتب پيشنهاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايند.

تبصره ‌3 ـ كارمنداني كه در اجراي تبصره ‌4 ماده ‌3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همچنين كارمندان عضو گردانهاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنين ساير كارمنداني كه به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدمي كشور (سابق) از گروه‌هاي مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداكثر طبقات تعيين شده در بندهاي فوق مستثني مي‌باشند.

تبصره ‌4 ـ سوابق تجربي كارمندان در ارتقاي طبقه و رتبه شغلي آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ‌5- كارمنداني ك بعد از ‌1/1/88 به استخدام دستگاههاي اجرايي در آمده‌اند ، تاريخ ورود به خدمت آنان ملاك عمل براي ارتقاي طبقات خواهد بود

تبصره ‌6- شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب نامه مشار ه‌36095/76294 هـ مورخ ‌10/4/88 و استان‌هاي خراساني شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بوير احمد، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند، به ازاي هر يك سال سوابق تجربي (از تاريخ ‌1/1/88 به بعد)، از يك سال تعجيل) (كسر سال به نسبت) ، در ارتقاي طبقه برخوردار مي‌شوند

  • ب- نحوه ارتقاي كارمندان در رتبه‌هاي جدول حق شغل:

شرايط ارتقاي رتبه كارمندان مشمول اين ضوابط به شرح زير مي‌باشد:

‌1- مدت تجربه لازم براي ارتقاي رتبه متصديان مشاغل تا سطح كارداني وكارشناسي و بالاتر به شرح جدول عكس پيوست است.

تبصره ‌1- مشاغل كارداني و كارشناسي به مشاغلي اطلاق مي شود كه به رشته‌هاي شغلي تحت عناوين كارداني و كارشناسي تخصيص مي يابند و يا اين كه پست سازماني شاغلين داراي عنوان كارداني يا كارشناسي باشد، همچنين آن دسته از مشاغلي كه به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل كارداني و يا كارشناسي شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذكور محسوب مي‌شوند.

تبصره ‌2 ـ براي شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب‌نامه شماره ‌76294/ت‌36095هـ مورخ ‌10/4/88 و استان‌هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بوير احمد، چهار محال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند به ازاي هر يك سال سوابق تجربي، (از تاريخ ‌1/1/88 به بعد)، ‌2 سال (كسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

‌2ـ عوامل ارزيابي كارمندان براي ارتقاي رتبه شغلي به شرح زير است:

ميزان ابتكار و خلاقيت در انجام وظايف محوله ‌20 تا ‌0

ميزان افزايش مهارت‌هاي مربوط به وظايف محوله ‌20 تا ‌0

انجام خدمات برجسته در راستاي شغل مورد تصدي ‌20 تا ‌0

آموزشي‌هاي طي شده مرتبط با شغل ‌20 تا ‌0

ميزان جلب رضايت ارباب رجوع ‌20 تا ‌0

تبصره ـ ارزيابي كارمندان و نحوه تخصيص و تعيين امتيازات مندرج در جدول عوامل موضوع اين بند بر اساس ضوابط است كه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

‌3ـ براي ارتقاي كارمند به يك رتبه بالاتر، علاوه بر رعايت مفاد بندهاي ‌1 و ‌2 قسمت «ب»، تحقق شرايط زير الزامي است:

‌1ـ‌3ـ براي ارتقاي به رتبه پايه

‌1ـ كسب حداقل ‌60 درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ‌2

‌2ـ گذراندن ‌300 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت

‌2ـ‌3ـ براي ارتقاي به رتبه ارشد

‌1ـ كسب حداقل ‌70 درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ‌2

‌2ـ گذراندن ‌250 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت

‌3ـ‌3ـ براي ارتقاي به رتبه خبره

‌1ـ كسب حداقل ‌80 درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ‌2

‌2ـ گذراندن ‌200 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت

‌3ـ كسب رتبه خبره براي كارمندان مستلزم تأييد كميته موضوع بند ‌5 فصل سوم بخشنامه شماره ‌200/14593 مورخ ‌21/2/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با حضور نماينده معاونت مذكور خواهد بود.

‌4ـ‌3ـ براي ارتقاي به رتبه عالي

‌1ـ كسب حداقل ‌90 درصد امتياز از نمره ارزيابي جدول بند ‌2

‌2ـ گذراندن ‌150 ساعت دوره آموزشي در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت

‌3ـ كسب رتبه عالي براي كارمندان مستلزم ارسال مدارك لازم از سوي دستگاه اجرايي و تأييد كميته تخصصي نظام شغلي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌باشد.

تبصره ‌1ـ براي شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع فهرست تصويب‌نامه شماره ‌76294/ت‌36095هـ مورخ ‌10/4/88 هيأت وزيران و استان‌هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، كردستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ايلام، خدمت مي‌نمايند، براي ارتقاء به رتبه‌هاي شغلي پايه، ارشد، خبره، عالي به ترتيب نيازمند ‌50، ‌60،‌70 و ‌80 درصد امتيازات موضوع جدول بند ‌2 مي‌باشند.

تبصره ‌2ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فهرست كارمنداني را كه در اجراي مقررات مربوط به رتبه‌هاي ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي‌يابند، براي ثبت در بانك اطلاعاتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، بر اساس فرمي كه از سوي معاونت مذكور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.

1